Capica Nieuws augustus

Net te­rug van va­kan­tie? Je denkt weer rus­tig aan te be­gin­nen... Maar dan re­a­li­seer je je dat het jaar nog maar vier maan­den duurt en dat er nog veel op je to do lijst­je van 2010 staat. Zo­als bij­voor­beeld je web­si­te ver­nieu­wen of een maan­de­lijk­se e-mail­nieuws­brief ver­stu­ren. On­der­neem snel ac­tie en neem con­tact met ons op. 

26-08-2010

 

Pro­ject in de schijn­wer­pers: Pro­L­aw maakt ge­bruik van Do­cu­ment As­sis­tent
 Veel be­drij­ven wor­ste­len met het op­stel­len van stan­daard do­cu­men­ten, zo­als of­fer­tes en con­trac­ten. Ook ad­vo­ca­ten­kan­toor Pro­L­aw vond dat het op­stel­len van hun con­trac­ten voor on­der­ne­min­gen, zo­als bij­voor­beeld over­na­me­on­trac­ten, ef­fi­ci­ën­ter moest kun­nen. Daar­om gin­gen zij op zoek naar een sys­teem waar­mee stan­daard do­cu­men­ten kon­den wor­den op­ge­steld. De op­los­sing von­den zij in /pro­duc­ten/of­fer­tesDo­cu­ment As­sis­tent van Ca­pi­ca. 

Met /pro­duc­ten/of­fer­tesDo­cu­ment As­sis­tent kan Pro­L­aw een­ma­lig stan­daard tekst­frag­men­ten in­voe­ren. Bij het op­stel­len van een nieuw con­tract is het in­vul­len van klant­ge­ge­vens en het aan­vin­ken van tekst­frag­men­ten vol­doen­de. Met één druk op de knop wordt een PDF do­cu­ment ge­ge­ne­reerd van het con­tract. Het mooie van dit sys­teem is ook dat al­le op­ge­stel­de do­cu­men­ten in de ei­gen huis­stijl wor­den ge­maakt en daar­na au­to­ma­tisch wor­den ge­ar­chi­veerd.

Meer we­ten over de mo­ge­lijk­he­den van /pro­duc­ten/of­fer­tesDo­cu­ment As­sis­tent?

 

Trend: aug­men­ted re­a­li­ty
 Vo­ri­ge maand spra­ken we nog over de in­ter­net­trend ../../nieuws/ca­pi­ca­nieuws-ju­li?news_id=137&ca­tid=1Foursqua­re. De­ze maand is de trend aug­men­ted re­a­li­ty.  Er zijn ver­schil­len­de vor­men, waar­van de 'mar­ker ba­se­d' ver­sie de meest in­te­res­san­te vorm voor re­cla­me is. Het toe­pas­sen van aug­men­ted re­a­li­ty in re­cla­me is ge­ba­seerd op 2D mar­kers (zwart-wit af­beel­din­gen). De­ze mar­kers kun­nen door een web­cam her­kend wor­den. Na her­ken­ning wordt een kop­pe­ling ge­maakt met een web­si­te, een 3D mo­del, een ani­ma­tie, film of fo­to.

Toe­pas­sin­gen van aug­men­ted re­a­li­tyToe­pas­sin­gen van aug­men­ted re­a­li­ty
Er zijn veel ver­schil­len­de toe­pas­sin­gen te be­den­ken voor het ma­ken van re­cla­me via aug­men­ted re­a­li­ty. Zo heeft adi­das een aug­men­ted re­a­li­ty ga­me ge­maakt, waar­bij een mar­ker in de tong van de schoen voor een web­cam ge­hou­den moet wor­den. Daar­na start een 3D spel. http://www.you­tu­be.com/watch?v=rR­cogn­sy­q­NYBe­kijk hier de film.
Ook kun je bij­voor­beeld een mar­ker toe­voe­gen aan een vi­si­te­kaart­je waar­bij het pand in 3D of de be­drijfs­ge­ge­vens wor­den ge­toond.

Meer we­ten over aug­men­ted re­a­li­ty of wil je dit zelf toe­pas­sen in bij­voor­beeld een re­cla­me­cam­pag­ne? Neem dan con­tact op met mail­to:laird@ca­pi­ca.nl?sub­ject=aug­men­ted%20re­a­li­tyLaird Beek­e­laar.

 

Wat be­te­kent dat nu weer?

Het in­la­den van een web­si­te duurt soms even. In je beeld zie je dan iets be­we­gen waar­door je weet dat je nog even ge­duld moet heb­ben. Dat be­we­gen­de ding in beeld is een throb­ber.

Dit di­gi-woord van de maand au­gus­tus be­staat in ve­le vor­men en kan door een re­cla­me­bu­reau zelf ont­wor­pen wor­den. Zo kan de throb­ber he­le­maal pas­send in de huis­stijl van het be­drijf ge­maakt wor­den. Of kan een throb­ber wor­den ont­wor­pen die he­le­maal past in het the­ma van bij­voor­beeld een ju­bi­le­um web­si­te.