Capica Nieuws juli

De bouw­vak­va­kan­tie staat voor de deur. Op me­nig ter­ras­je vloeit het bier mor­gen rij­ke­lijk om de va­kan­tie in te lui­den. Maar, in tij­den van va­kan­tie zijn er ook men­sen die ge­staag door­wer­ken. En de me­de­wer­kers van Ca­pi­ca be­ho­ren ook tot de­ze ca­te­go­rie. Niet al­le­maal hoor. Maar er blij­ven ge­noeg me­de­wer­kers over om mooie in­ter­net­pro­duc­ten te re­a­li­se­ren.

15-07-2010

Trend: Foursqua­re

De ene in­ter­ne­t­hy­pe is nog maar net in Ne­der­land aan­ge­ko­men of de vol­gen­de staat al weer voor de deur. De nieuw­ste hy­pe in Ame­ri­ka is http://www.foursqua­re.comfoursqua­re. En net als al­le in­ter­ne­t­hy­pes uit Ame­ri­ka zal ook de­ze bin­nen­kort over­waai­en naar ons kik­ker­land­je. Maar wat is foursqua­re nu pre­cies?

Het is een lo­ca­tie­ge­ba­seerd so­ci­al net­work. Via een smartpho­ne met lo­ca­tie­her­ken­ning laat je we­ten waar je bent, bij­voor­beeld in dat leu­ke res­tau­rant­je op de hoek. Wie het vaakst laat we­ten dat hij of zij op die de­zelf­de plek is, wordt er bur­ge­mees­ter (may­or) van. Ook wor­den er bad­ges (em­ble­men) toe­ge­kend aan ge­brui­kers die vaak op de­zelf­de plek ko­men.

Mar­ke­ting­tech­nisch is het een erg in­te­res­san­te tool. Voor­al voor de de­tail­han­del en de ho­re­ca. Zo kun je als mar­ke­teer een ac­tie be­den­ken om bij­voor­beeld gra­tis eten of drin­ken weg te ge­ven aan de may­or van een res­tau­rant of kroeg. Dit spoort an­de­re ge­brui­kers aan om ook may­or te wor­den. En dit brengt na­tuur­lijk weer geld in het laatje.

Di­rect aan­mel­den als ge­brui­ker van foursqua­re kan http://www.foursqua­re.comhier.

Zo­mer­ac­tie: Web­si­te nieu­we stijl

In on­ze nieuws­brief van de maand mei kon je al le­zen over on­ze spe­ci­a­le zo­mer­ac­tie. In de maan­den ju­li en au­gus­tus bie­den we een spe­ci­aal ta­rief voor het la­ten up­da­ten van je web­si­te.  De­ze vol­doet na de up­da­te weer he­le­maal aan de al­ler­nieuw­ste in­ter­net­trends. De si­te wordt ge­bouwd met het ver­nieuw­de /pro­duc­ten/xms_cms/?cid=54Con­tent Ma­na­gent Sys­teem XMS. De­ze zit vol met /dien­sten/in­ter­net­mar­ke­ting/?cid=10zoek­ma­chi­ne vrien­de­lij­ke ele­men­ten, waar­door de si­te nog be­ter ge­von­den wordt.

Neem voor de­ze spe­ci­a­le zo­mer­ac­tie con­tact op met mail­to:mar­le­ne@ca­pi­ca.nl?sub­ject=zo­mer­ac­tieMar­lé­ne Baars

Pro­ject in de schijn­wer­pers: Land in zicht

Het uit­kie­zen van een pro­ject om in de schijn­wer­pers te zet­ten was de­ze maand geen moei­lij­ke op­ga­ve. Het werd de prach­ti­ge web­si­te van nieuw­bouw­pro­ject http://www.land-in-zicht.nuLand in zicht in Haar­lem. De­ze web­si­te is on­der­deel van een zeer uit­ge­brei­de huis­stijl die door http://www.ont­werp­bu­reau.comGrap­hic De­sign werd ont­wor­pen.

De­ze huis­stijl werd de ba­sis van de web­si­te, waar­voor wij een flash ani­ma­tie voor de in­tro­pa­gi­na maak­ten. Ver­der is de web­si­te op­ge­bouwd uit ver­schil­len­de on­der­de­len. Zo maak­ten we een uit­ge­brei­de wo­ning­mo­du­le waar­in de plat­te­gron­den kun­nen wor­den ge­down­load. Via de si­tu­a­tie­schets kan de be­zoe­ker di­rect lin­ken naar het ty­pe wo­ning van zijn of haar keu­ze. Via een for­mu­lier kun­nen ge­ïn­te­res­seer­den zich in­schrij­ven. De he­a­der be­staat uit wis­se­len­de af­beel­din­gen, waar­door de web­si­te dy­na­misch wordt.

Zelf ook een dy­na­mi­sche web­si­te la­ten ont­wik­ke­len? Neem dan con­tact op met mail­to:laird@ca­pi­ca.nl?sub­ject=Pro­ject%20in%20de%20schijn­wer­pers%3A%20Land%20in%20zichtLaird Beek­e­laar.

Wat be­te­kent dat nu weer?

Het 'di­gi-woor­d' van de maand ju­li is 'open sour­ce soft­wa­re'.  Van de­ze soft­wa­re vorm mag de ge­brui­ker de bron­co­de be­kij­ken. Wel is de soft­wa­re au­teurs­rech­te­lijk be­schermt. De au­teur mag zelf be­pa­len on­der wel­ke li­cen­tie de soft­wa­re wordt uit­ge­bracht. Af­han­ke­lijk van de ge­ko­zen li­cen­tie mag de au­teur zelf be­slis­sen of er be­taald moet wor­den voor het ge­bruik van de soft­wa­re. Want, 'o­pen sour­ce soft­wa­re' is niet al­tijd gra­tis, zo­als veel ge­brui­kers wel den­ken. Vaak is er ook een be­taal­de va­ri­ant.