Land in zicht website

Het uit­kie­zen van een pro­ject om in de schijn­wer­pers te zet­ten was de­ze maand geen moei­lij­ke op­ga­ve. Het werd de prach­ti­ge web­si­te van nieuw­bouw­pro­ject Land in zicht in Haar­lem. De­ze web­si­te is on­der­deel van een zeer uit­ge­brei­de huis­stijl die door Grap­hic De­sign werd ont­wor­pen.

24-02-2011

De­ze huis­stijl werd de ba­sis van de web­si­te, waar­voor wij een flash ani­ma­tie voor de in­tro­pa­gi­na maak­ten. Ver­der is de web­si­te op­ge­bouwd uit ver­schil­len­de on­der­de­len. Zo maak­ten we een uit­ge­brei­de wo­ning­mo­du­le waar­in de plat­te­gron­den kun­nen wor­den ge­down­load. Via de si­tu­a­tie­schets kan de be­zoe­ker di­rect lin­ken naar het ty­pe wo­ning van zijn of haar keu­ze. Via een for­mu­lier kun­nen ge­ïn­te­res­seer­den zich in­schrij­ven. De he­a­der be­staat uit wis­se­len­de af­beel­din­gen, waar­door de web­si­te dy­na­misch wordt.

Zelf ook een dy­na­mi­sche web­si­te la­ten ont­wik­ke­len? Neem dan con­tact op met mail­to:laird@ca­pi­ca.nl?sub­ject=Pro­ject%20in%20de%20schijn­wer­pers%3A%20Land%20in%20zichtLaird Beek­e­laar.