Een nieuw intranet voor 1.600 gebruikers

De­ze week was het zo­ver, de kick-off van het in­tra­net voor een gro­te or­ga­ni­sa­tie in Mid­den-Ne­der­land.

04-05-2018

De or­ga­ni­sa­tie zit mid­den in een fa­se van een her­struc­tu­re­ring. De be­le­ving van een dienst wordt be­paald door de sa­men­wer­king van ál­le dis­ci­pli­nes bin­nen een or­ga­ni­sa­tie, al­le scha­kels in de ke­ten dus. De prak­tijk laat zien dat de sa­men­wer­king bin­nen een be­drijf com­plex kan zijn. Met het in­tra­net van Ca­pi­ca hoopt de or­ga­ni­sa­tie de me­de­wer­kers mak­ke­lij­ker met el­kaar te kun­nen ver­bin­den.

De 275 in­ter­ne me­de­wer­kers, ruim 300 ex­ter­ne sta­ke­hol­ders (waar­on­der me­de­wer­kers van ge­meen­ten) en bij­na 1.000 vrij­wil­li­gers ge­brui­ken mo­men­teel 2 ver­schil­len­de in­tra­net­ten. Het is voor de me­de­wer­kers pret­tig dat zij straks van­uit één ap­pli­ca­tie kun­nen wer­ken, op elk ge­wenst mo­ment van de dag, van­uit el­ke werk­plek. Al­le in­for­ma­tie wordt straks cen­traal op­ge­sla­gen, van af­spra­ken in een agen­da tot ge­deel­de plan­nen.

Om het in­tra­net te kun­nen vul­len met (ac­tu­e­le) con­tent, is ge­bruiks­vrien­de­lijk be­heer van es­sen­ti­ë­le waar­de. En voor de­ze or­ga­ni­sa­tie is het zelf kun­nen in­vul­len van con­tent en  in­rich­ten van groe­pen met di­ver­se rech­ten en rol­len van es­sen­ti­eel be­lang. Ze­ker om­dat de groep hulp­ver­le­ners al­leen al ver­deeld zijn over tien­tal­len lo­ca­ties. 

De ko­men­de we­ken zul­len wij dit mooie pro­ject be­ge­lei­den. En in 7 sprints zul­len we uit­ein­de­lijk 17 apps op­le­ve­ren. In sep­tem­ber is de li­ve­gang van het nieu­we in­tra­net. Iets waar we nu al heel erg naar uit kij­ken!