Van wens naar

werkelijkheid

Onze cases
Filter artikelen op
Website

Een nieuwe website voor adviesbureau T-MC

T-MC is al ruim 20 jaar hét ad­vies­bu­reau voor de or­ga­ni­sa­tie van mens en pro­ces, in een we­reld die voort­du­rend in be­we­ging is. Om hun doel­stel­lin­gen te (blij­ven) be­ha­len, heeft T-MC on­langs hun mis­sie en vi­sie aan­ge­scherpt. Dat heeft on­der an­de­re ge­leid tot een com­pleet ver­nieuw­de huis­stijl, in­clu­sief een nieu­we web­si­te.

Lees meer over Een nieuwe website voor adviesbureau T-MC
Website | www.b-elle.nl

B'Elle Magazine: online platform voor inspiratie

Op het on­li­ne plat­form B'El­le wor­den (za­ken)vrou­wen met pas­sie en lef in de spot­light ge­zet en met suc­ces. De af­ge­lo­pen twee jaar wer­den al meer dan 70 in­spi­re­ren­de vrou­wen in beeld ge­bracht. Maar de am­bi­tie van Jo­r­is­sa Neu­te­lings (Ini­ti­a­tor B'El­le) gaat veel ver­der, na­me­lijk door B'El­le uit te bou­wen tot een nog com­ple­ter di­gi­taal ma­ga­zi­ne. Een plat­form waar naast de in­ter­views ook ruim­te is voor an­de­re items die in­spi­ra­tie en in­for­ma­tie bie­den voor het suc­ces­vol za­ken­doen.

De 'klik' tus­sen B'El­le en Ca­pi­ca was er di­rect, ver­telt Mar­lé­ne, za­ken­vrouw en me­de-ei­ge­naar van Ca­pi­ca. We vroe­gen zo­wel Jo­r­is­sa als Mar­lé­ne hoe zij te­rug­kij­ken op dit pro­ject.

Lees meer over B'Elle Magazine: online platform voor inspiratie
Website | www.pdinl.com

Een responsive website voor Peter Dekker Installaties

De web­si­te van Pe­ter Dek­ker In­stal­la­ties (PDI), le­ve­ran­cier en in­stal­la­teur van scher­min­stal­la­ties, was toe aan een ver­nieu­wing. De ver­nieu­wing ging ver­der dan al­leen het de­sign. De si­te moest nog ge­bruiks­vrien­de­lij­ker en bo­ven­dien vol­le­dig res­pon­si­ve ge­maakt wor­den. De nieu­we web­si­te staat in­mid­dels on­li­ne.

Lees meer over Een responsive website voor Peter Dekker Installaties
Website | www.belgroup.nl

Corporate website en extranet Bel Groep vernieuwd

De web­si­te van de Bel Groep in Ne­der­land, be­kend van kaas­jes zo­als Bour­sin, Ba­by­bel en Leer­dam­mer, was toe aan ver­nieu­wing. De nieu­we si­te moest qua look & feel aan­slui­ten bij de in­ter­na­ti­o­na­le web­si­te van Bel Group en flexi­bel te be­he­ren zijn.

Lees meer over Corporate website en extranet Bel Groep vernieuwd
Website | www.dagjeswerk.nl

Een complexe oplossing op maat voor UitzendTalent

Het blijkt een gat in de markt. Een plat­form waar­op werk­ge­vers en werk­zoe­ken­den met el­kaar in con­tact ko­men voor kort­du­ren­de op­drach­ten. Erik Straat­hof van Uit­zend­ta­lent be­dacht het idee voor Dag­jes­werk en vroeg Ca­pi­ca de­ze web­si­te te bou­wen.

Lees meer over Een complexe oplossing op maat voor UitzendTalent
Website | www.widek.nl

Online beeldbank bespaart Widek tijd

Om de ver­koop van fiets­on­der­de­len- en ac­ces­soi­res te sti­mu­le­ren, deelt pro­du­cent Wi­dek pro­duct- en sfeer­beel­den met hun klan­ten. Maar om die af­beel­din­gen steeds via We­Trans­fer te ver­zen­den?! Dat kan toch han­di­ger. 

"Wij de­len on­ze pro­duct- en sfeer­beel­den met on­ze klan­ten, maar daar wa­ren wij al­tijd heel wat tijd aan kwijt. Je moest de af­beel­din­gen eerst ver­za­me­len en ver­vol­gens via We­Trans­fer ver­stu­ren", legt Swen van den Hen­gel, sa­les pro­mo­tor bij Wi­dek, uit. 

Lees meer over Online beeldbank bespaart Widek tijd
Website | www.ftthcouncil.eu

Nieuwe website zorgt voor bezoekerspiek in congresmaand

Tien jaar ge­le­den maak­te Mar­tijn de Kruijf van i-Ma­tic ken­nis met Laird Beek­e­laar van Ca­pi­ca. Sinds­dien ont­wik­ke­len ze sa­men tien­tal­len web­si­tes, waar­on­der de event­web­si­te voor FTTH Coun­cil Eu­ro­pe. 

"Wij zijn een bu­reau voor vi­su­e­le com­mu­ni­ca­tie en hou­den ons be­zig met vorm­ge­ving in de breed­ste zin van het woord: van druk­werk tot on­li­ne. Ca­pi­ca is een van on­ze part­ners op het ge­bied van tech­niek. Van­uit FTTH Coun­cil Eu­ro­pe, een van on­ze klan­ten, kwam de wens om een con­gres­web­si­te te ont­wik­ke­len waar­op be­zoe­kers zelf hun pro­gram­ma kun­nen sa­men­stel­len", ver­telt Mar­tijn de Kruijf, me­de-ei­ge­naar van i-Ma­tic. 

Lees meer over Nieuwe website zorgt voor bezoekerspiek in congresmaand
Website | www.workfast.nu

Nieuwe website WorkFast is verlengstuk van organisatie

Dit jaar vaart coa­chings­bu­reau Work­Fast een nieu­we koers. In hun her­schre­ven vi­sie en mis­sie rich­ten zij zich op een bre­de­re doel­groep. Om de­ze ver­an­de­ring vol­le­dig door te voe­ren la­ten zij een nieu­we web­si­te bou­wen.

Lees meer over Nieuwe website WorkFast is verlengstuk van organisatie
×