Van wens naar

werkelijkheid

Onze cases
Filter artikelen op
Intranet

Capica bouwt sociaal intranet voor Maasdelta

Won­ing­cor­po­ra­tie Maas­del­ta Groep maakt zich klaar voor de toe­komst en heeft ge­ko­zen voor het so­ci­aal in­tra­net van Ca­pi­ca. Het in­tra­net van Ca­pi­ca past het bes­te bij de me­de­wer­kers van Maas­del­ta en het gaat zor­gen voor ver­bin­ding en de juis­te in­for­ma­tie­stroom bin­nen de or­ga­ni­sa­tie.

Lees meer over Capica bouwt sociaal intranet voor Maasdelta
Intranet | Vogelbescherming

300 mensen actief op extranet van Vogelbescherming Nederland

'Hoe breng je een­vou­dig 450 vrij­wil­li­gers ver­spreid over Ne­der­land met el­kaar én met het hoofd­kan­toor in con­tact?', dacht Vo­gel­be­scher­ming Ne­der­land. Het ant­woord: via een so­ci­aal ex­tra­net.

"Met het ex­tra­net heb­ben wij één plek waar vrij­wil­li­gers in­for­ma­tie de­len, con­tact met el­kaar leg­gen, vra­gen stel­len en in­spi­ra­tie vin­den. En an­ders­om wil­den wij op een mak­ke­lij­ke ma­nier con­tact leg­gen met on­ze vrij­wil­li­gers", legt Astrid van den Broek, pro­ject­lei­der com­mu­ni­ca­tie van Vo­gel­be­scher­ming Ne­der­land, uit.

Lees meer over 300 mensen actief op extranet van Vogelbescherming Nederland
Intranet | Land van Horne

Sociaal intranet verbindt medewerkers Land van Horne

Voor een (thuis)zor­gor­ga­ni­sa­tie zo­als Land van Hor­ne ligt een so­ci­aal in­tra­net niet met­een voor de hand. De 2300 me­de­wer­kers heb­ben wei­nig scherm­tijd. Toch bleek een so­ci­aal in-tra­net wel de­ge­lijk een goe­de on­li­ne op­los­sing. 

"We had­den een klein­scha­lig in­tra­net, maar dat was een vrij sta­tisch in­stru­ment. Met 17 ver­schil-len­de lo­ca­ties en me­de­wer­kers in de thuis­zorg, wil­den we graag een so­ci­aal in­tra­net waar we me-de­wer­kers be­ter met el­kaar kon­den ver­bin­den. En waar we snel ie­der­een kon­den be­rei­ken", ver­telt Mo­ni­que Ploeg­ma­kers, me­de­wer­ker PR en com­mu­ni­ca­tie bij Stich­ting Land van Hor­ne. 

Lees meer over Sociaal intranet verbindt medewerkers Land van Horne
Intranet | Dierenbescherming

Samenwerken via een flexibel intranet

Shir­ley Voor­spuij van De Die­ren­be­scher­ming ging 6 maan­den ge­le­den met de pro­ject­groep in­tra­net op zoek naar een nieuw in­tra­net­plat­form: 'Ons vo­ri­ge in­tra­net was on­vol­doen­de flexi­bel. Voor ie­de­re aan­pas­sing moesten we aan­klop­pen bij on­ze le­ve­ran­cier. Bo­ven­dien mis­ten we de mo­ge­lijk­heid om sa­men te wer­ken via het in­tra­net en wil­den we meer in­ter­ac­tie.' Met de pro­ject­groep stel­de zij een pro­gram­ma van ei­sen op en wer­den 3 le­ve­ran­ciers uit­ge­no­digd voor een pre­sen­ta­tie van hun pro­duct. 'De pre­sen­ta­tie van Ca­pi­ca in­tra­net was hel­der en sloot het bes­te aan bij on­ze wen­sen, daar­om ko­zen we voor Ca­pi­ca in­tra­net', ver­telt Shir­ley.

Lees meer over Samenwerken via een flexibel intranet
  • 1