Website en mobiele versie Agridient.com

Niet ie­der be­drijf kiest er­voor om een apar­te mo­bie­le ver­sie te ont­wik­ke­len van de cor­po­ra­te web­si­te. Maar het vormt vaak wel een func­ti­o­ne­le uit­brei­ding op de desktop ver­sie. Ook Agri­dient koos er­voor om een apar­te mo­bie­le ver­sie te la­ten ont­wik­ke­len.

12-11-2013

Het ont­werp van de web­si­te lag in han­den van Pier­re Swin­kels. In de sa­men­wer­king met hem heb­ben we de cor­po­ra­te web­si­te en de mo­bie­le ver­sie ont­wik­keld. Met de tech­niek wordt ge­re­geld dat be­zoe­kers van de web­si­te au­to­ma­tisch een mo­bie­le ver­sie van de si­te te zien krij­gen zo­dra ze met een mo­bie­le te­le­foon de si­te be­zoe­ken. Op een ta­blet wordt al­tijd de desktop ver­sie ge­toond.