Vernieuwde vormgeving website Rotterdam Climate Initiative

Re­cent is de ver­nieuw­de web­si­te van het Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve on­li­ne ge­gaan. Wij zijn trots dat we een bij­dra­ge heb­ben kun­nen le­ve­ren aan dit duur­za­me pro­ject door de­ze web­si­te te ont­wik­ke­len. De ver­nieuw­de web­si­te is tot stand ge­ko­men door sa­men te wer­ken met Leene Com­mu­ni­ca­tie (tek­sten) en  Beeld­in­zicht (vorm­ge­ving). 

16-09-2013

Het Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve is in 2007 door de stad Rot­ter­dam in het le­ven ge­roe­pen om on­der an­de­re de uit­stoot van CO2 te hal­ve­ren. De web­si­te vormt sa­men met een pak­ket aan com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len de ba­sis voor het com­mu­ni­ce­ren van de­ze mis­sie rich­ting de Rot­ter­dam­mers. 

Van­af de start van het Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve zijn we be­trok­ken bij de ont­wik­ke­ling van de web­si­tes van het RCI en de daar­bij be­trok­ken par­tij­en, zo­als http://www.del­ta­lin­qs.nl/Del­ta­lin­qs.