Nieuwsbrief september 2017

Via on­ze maan­de­lijk­se nieuws­brief hou­den we je op de hoog­te van trends en ont­wik­ke­lin­gen van­uit ons vak­ge­bied. Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen van de­ze edi­tie? Lees dan snel ver­der.

Marléne 27-09-2017 Contact

Hoe bouw je een suc­ces­vol­le (on­li­ne) com­mu­ni­ty

Een on­li­ne com­mu­ni­ty is een di­gi­ta­le ver­za­mel­plek waar­bin­nen men­sen met een ge­za­men­lij­ke in­te­res­se, over­een­komst of doel sa­men ko­men. Het in­tra­net is een voor­beeld van zo'n on­li­ne com­mu­ni­ty en ook bin­nen het in­tra­net kan er spra­ke zijn van (sub)com­mu­ni­ties. Maar wat be­paalt nu het suc­ces van zo'n com­mu­ni­ty? In de­ze blog geef ik graag en­ke­le tips uit de of­fli­ne we­reld, die jou gaan hel­pen bij het ma­na­gen van je on­li­ne com­mu­ni­ty. Blog>> Lees meer

Ca­se: On­li­ne col­lec­te­por­taal voor de Die­ren­be­scher­ming

Ie­der jaar or­ga­ni­seert de Die­ren­be­scher­ming een lan­de­lij­ke col­lec­te­week. Na­tuur­lijk vraagt dit ook het een en an­der op ad­mi­ni­stra­tief ge­bied. Daar­om ont­wik­kel­de wij een on­li­ne col­lec­te­por­taal waar­bij we een groot deel van het pro­ces di­gi­ta­li­seer­den. Ca­se>> Lees meer

Di­gi­ta­li­seer jul­lie in­ter­ne ver­kie­zin­gen

Een nieu­we on­der­ne­mings­raad? Of de me­de­wer­ker van het jaar kie­zen? Bij veel or­ga­ni­sa­ties is er spra­ke van één of meer ver­kie­zin­gen per jaar. Met de app Ver­kie­zin­gen zorg je er­voor dat het he­le ver­kie­zingstra­ject een­vou­dig on­li­ne te vol­gen is en be­spaar je als or­ga­ni­sa­tie veel (ad­mi­ni­stra­tie­ve) tijd. Ver­kie­zin­gen>> Lees meer

Ca­pi­caan aan het woord: De puz­zel com­pleet

In de­ze blogs­erie la­ten we Ca­pi­ca­nen aan het woord over hun werk bij Ca­pi­ca. Wat maakt hun werk zo leuk? En waar­om heb­ben zij ooit voor Ca­pi­ca ge­ko­zen? In de­ze blog neemt fron­ten­der (en in­mid­dels ook soft­wa­re en­gi­neer in op­lei­ding) Jef­frey je mee in zijn werk. Tij­dens zijn stu­die Di­gi­tal Me­dia De­sign kwam hij in 2011 als sta­gi­air bij Ca­pi­ca te­recht. Ca­pi­caan>>Lees meer

Web­si­te APK

Be­nieuwd naar of jul­lie het maxi­ma­le uit jul­lie web­si­te ha­len? Maak dan een af­spraak voor een vrij­blij­ven­de APK. We be­spre­ken je on­li­ne doel­stel­lin­gen en voe­ren een quicks­can uit op het ge­bied de­sign en tech­niek. Na af­loop ont­vang je van ons een ad­vies­rap­port. APK>> Lees meer