Nieuwsbrief november 2017

Via on­ze maan­de­lijk­se nieuws­brief hou­den we je op de hoog­te van trends en ont­wik­ke­lin­gen van­uit ons vak­ge­bied. Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen van de­ze edi­tie? Lees dan snel ver­der.

Marléne 29-11-2017 Contact

Ca­pi­ca ver­huist

Aan het ein­de van dit jaar ver­hui­zen we naar een nieuw, gro­ter kan­toor. Een plek waar we je na­tuur­lijk graag ont­van­gen, bij­voor­beeld bij één van de ken­nis­ses­sies die we van­af 2018 met re­gel­maat gaan or­ga­ni­se­ren. Daar­over hoor je bin­nen­kort meer, bij­voor­beeld via on­ze Fa­cebookso­ci­al me­dia ka­na­len. Ook de adres­wij­zi­ging volgt op kor­te ter­mijn. En wil je al­vast een plek­je re­ser­ve­ren aan on­ze lunch­ta­fel? We ho­ren het graag van je!

De per­fec­te in­de­ling van je web­si­te

Bij een nieu­we web­si­te kijk je na­tuur­lijk naar het de­sign en de tech­niek. Min­stens net zo be­lang­rijk is de con­tent en de in­de­ling daar­van. Want wan­neer men­sen je web­si­te be­zoe­ken dan is er spra­ke van een be­hoef­te, zo­als bij­voor­beeld de vraag om in­for­ma­tie. Goe­de con­tent sluit aan bij de­ze be­hoef­te en geeft ant­woord op de vraag.
Con­tent>> Lees meer

On­li­ne mar­ke­ting trends voor 2018

On­li­ne mar­ke­ting is een vak­ge­bied dat voort­du­rend in be­we­ging is. Ben je be­nieuwd naar de trends voor 2018? In de­ze blog ne­men we je on­der an­de­re mee in de mo­ge­lijk­he­den van mar­ke­ting au­to­ma­ti­on soft­wa­re, smart con­tent en so­ci­al ad­ver­ti­sing. Hoe kun je (slim­me) da­ta voor je la­ten wer­ken? Trends>>Lees meer

Kan dit niet snel­ler?

Soms zit het ver­be­te­ren van het werk­pro­ces in klei­ne din­gen. Je merkt dat col­le­ga's vaak de­zelf­de han­de­ling uit­voe­ren, ter­wijl dit ei­gen­lijk snel­ler kan. Of je ziet per­so­neel zuch­ten, om­dat een be­paal­de taak veel tijd kost. Be­nieuwd naar hoe zo'n di­gi­ta­li­se­rings-pro­ces in zijn werk gaat? Au­to­ma­ti­se­ren>> Lees meer

Uit­ge­licht: app pro­ject­groe­pen

Al­le re­le­van­te in­for­ma­tie over een pro­ject en bij­be­ho­ren­de ta­ken wor­den ge­bun­deld bin­nen de app Pro­ject­groe­pen op het in­tra­net. Je bent niet af­han­ke­lijk van in­for­ma­tie die 'er­gens op de ser­ver' is op­ge­sla­gen en je voor­komt dat er (ver­schil­len­de ver­sies van) do­cu­men­ten wor­den ge­maild. Pro­ject­groe­pen>> Lees meer

Aan­mel­den nieuws­brief

In­schrij­ven voor de vol­gen­de edi­tie kan In­schrij­venhier