Werk samen met je collega's aan projecten

Projectgroepen

Samenwerken

De appapp Pro­ject­groep vormt het hart van het in­tra­netin­tra­net. Op de­ze plek wordt in­ten­sief met el­kaar sa­men­ge­werkt. In een open groep, een be­slo­ten groep of in een ver­trou­we­lij­ke groep.

Sa­men­wer­ken op in­tra­net

Bin­nen de app Pro­ject­groep heb je on­der an­de­re de vol­gen­de mo­ge­lijk­he­den:

  • Ta­ken kop­pe­lenkop­pe­len aan team­le­den (met of zon­der dead­line).
  • Per taak vra­gen­stel­len aan team­le­den en be­ant­woor­den
  • Mi­cro­blog­gen, voor het com­mu­ni­ce­ren van bij­voor­beeld de sta­tus van het pro­ject
  • Kop­pe­len van re­le­van­te nieuws­be­rich­ten en links
  • Voort­gangs­sta­tus
  • In­for­ma­tie van het pro­ject wordt be­waard na­dat het pro­ject af­ge­rond is

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

sa­men­wer­ken.jpg