Online marketing trends voor 2018

On­li­ne mar­ke­ting, ook wel in­ter­net mar­ke­ting ge­noemd, is een vorm van mar­ke­ting waar­in pro­duc­ten en dien­sten on­li­ne on­der de aan­dacht ge­bracht wor­den bij de juis­te doel­groep. Een vak­ge­bied dat voort­du­rend in be­we­ging is, bij­voor­beeld op het ge­bied van slim­me da­ta waar­mee je nog ge­rich­ter kunt com­mu­ni­ce­ren rich­ting je doel­groep. Be­nieuwd naar de laat­ste trends en ver­wach­tin­gen voor 2018? Ik ver­tel je er meer over in de­ze blog.

Eric 20-11-2017 Contact

Mar­ke­ting au­to­ma­ti­on

Groot voor­deel van on­li­ne com­mu­ni­ce­ren met je doel­groep is dat al­les per­fect meet­baar is. De­ze sta­tis­ti­sche in­for­ma­tie geeft jou in­za­ge in het ef­fect van je on­li­ne in­span­nin­gen. Eén van de meest be­ken­de tools om in­za­ge te krij­gen is Goog­le Ana­ly­tics, maar zo zijn er veel meer sys­te­men. Denk bij­voor­beeld aan de sta­tis­tie­ken­tool van je nieuws­brie­ven­sys­teem of je za­ke­lij­ke so­ci­al me­dia ac­counts.

Al de­ze los­se bron­nen ge­ven je waar­de­vol­le in­for­ma­tie over je doel­groep. Echt in­te­res­sant wordt het ech­ter pas wan­neer je de in­for­ma­tie van de­ze ver­schil­len­de bron­nen met el­kaar ver­bindt, mid­dels mar­ke­ting au­to­ma­ti­on soft­wa­re. Door slim ge­bruik te ma­ken van de da­ta uit al je ver­schil­len­de sys­te­men, kun je je bood­schap op het juis­te mo­ment bij de juis­te per­so­nen uit je doel­groep on­der de aan­dacht bren­gen.

Hoe waar­de­vol is ge­mid­deld?

Laat ik dit con­creet ma­ken met een voor­beeld. Heel lang werd ge­dacht dat dins­dag 11:30 uur het bes­te tijd­stip was om een za­ke­lij­ke e-mai­ling te ver­stu­ren. Ge­mid­deld ge­zien le­vert de­ze dag de bes­te re­sul­ta­ten op. En dat is nu juist het punt, want hoe waar­de­vol is 'ge­mid­deld'. Met de in­zet van mar­ke­ting au­to­ma­ti­on soft­wa­re wordt je mai­ling niet in bulk ver­stuurd op ba­sis van een ge­mid­del­de naar je he­le doel­groep, maar per per­soon wordt au­to­ma­tisch be­paald wat het bes­te mo­ment is. Want per­soon A leest mis­schien wel zijn mail bij voor­keur in de och­tend, ter­wijl per­soon B dat lie­ver doet in de avond. Door te in­ves­te­ren in mar­ke­ting au­to­ma­ti­on soft­wa­re ben je in staat om veel ge­rich­ter, en dus ef­fec­tie­ver, te com­mu­ni­ce­ren met je doel­groep.

Smart con­tent

Een an­de­re ma­nier om slim ge­bruik te ma­ken van da­ta is de in­zet van Smart Con­tent op je web­si­te. Want niet ie­de­re be­zoe­ker op je web­si­te is het­zelf­de en ook de be­hoef­te kan an­ders zijn. Stel je web­si­te is in­ge­richt voor meer­de­re doel­groe­pen. Wan­neer ie­mand je web­si­te meer dan één keer be­zoekt, dan weet je waar de in­te­res­se bij het vo­ri­ge be­zoek naar uit ging (dus in wel­ke doel­groep men past). Met Smart Con­tent kun je bij een ver­volg­be­zoek con­tent pre­sen­te­ren die veel be­ter past bij zijn of haar in­te­res­se. De mo­ge­lijk­he­den van Smart Con­tent zijn ein­de­loos. Zo kun je op het juis­te mo­ment, de juis­te trig­gers to­nen om be­zoe­kers over te la­ten gaan op ac­ties die jij be­lang­rijk vindt. Je kunt dan den­ken aan het plaat­sen van een be­stel­ling of het in­vul­len van een con­tact­for­mu­lier.

Een web­si­te die ge­bruik maakt van Smart Con­tent kan er dus voor ie­de­re be­zoe­ker an­ders uit­zien. Af­han­ke­lijk van het pro­fiel en het ge­drag van een be­zoe­ker wordt een va­ri­ant van de web­si­te ge­toond, die op dat mo­ment het meest re­le­vant is. Want een be­zoe­ker van een web­si­te heeft een be­paal­de be­hoef­te. Door de con­tent af te stem­men op de­ze spe­ci­fie­ke be­hoef­te be­ves­tig je dat je hij of zij op de juis­te plek is en voor­kom je dat men af­haakt in het pro­ces.

So­ci­al Ad­ver­ti­sing

Ook op het ge­bied van So­ci­al Me­dia wordt er door mar­ke­teers steeds slim­mer ge­bruik ge­maakt van da­ta. Heb je een Fa­cebook of Lin­kedIn ac­count? Dan is het je vast op­ge­val­len dat je met re­gel­maat ad­ver­ten­ties te zien krijgt. De­ze ad­ver­ten­ties wor­den aan jou ge­toond om­dat je bin­nen een doel­groep­s­e­lec­tie past van de ad­ver­teer­der. Dit kan hand­ma­tig in­ge­steld wor­den, maar ook dit kan ge­au­to­ma­ti­seerd. Heb jij bij­voor­beeld een web­si­te be­zocht die hier ge­bruik van maakt, dan was dát ook de trig­gers om je een be­paal­de ad­ver­ten­tie te to­nen. Door ver­schil­len­de ka­na­len in te zet­ten als mar­ke­teer, ver­hoog je het ef­fect van je on­li­ne cam­pag­nes.

De toe­komst van mar­ke­ting

Hoe­wel dit soort mo­ge­lijk­he­den voor veel or­ga­ni­sa­ties echt nog als iets nieuws wordt ge­zien, ben ik er­van over­tuigd dat dit de nieu­we stan­daard gaat wor­den. Mooie ont­wik­ke­lin­gen als je het mij vraagt.

Wat vind jij van de­ze ont­wik­ke­lin­gen? Zie jij dit ook als de toe­komst van mar­ke­ting? Laat een re­ac­tie ach­ter via on­der­staand for­mu­lier. Ik ben be­nieuwd!

*

Hoeveel letters heeft de naam Capica? (antwoord is numeriek)

  • Er zijn geen reacties gevonden. Ben jij de eerste?