Hoe sorteer je je content: de perfecte indeling van je website

Bij een nieu­we web­si­te kijk je na­tuur­lijk naar het de­sign en de tech­niek. Min­stens net zo be­lang­rijk is de con­tent en de in­de­ling daar­van. Want wan­neer men­sen je web­si­te be­zoe­ken dan is er spra­ke van een be­hoef­te, zo­als bij­voor­beeld de vraag om in­for­ma­tie. Goe­de con­tent sluit aan bij de­ze be­hoef­te en geeft ant­woord op de vraag.

Om er­voor te zor­gen dat de nieu­we web­si­te de juis­te con­tent be­vat en dat je doel­groep de­ze con­tent op een na­tuur­lij­ke ma­nier vindt or­ga­ni­seer ik con­tent­sor­teer­ses­sies. Over de­ze ses­sies ver­tel ik je graag meer in de­ze blog.

Eric 21-11-2017 Contact

 

Re­le­van­tie toe­voe­gen

On­langs or­ga­ni­seer­de ik een con­tent­sor­teer­tes­sie voor een or­ga­ni­sa­tie met een enorm aan­bod aan dien­sten. Dien­sten die voor ver­schil­len­de doel­groe­pen van toe­pas­sing wa­ren. Na­tuur­lijk moe­ten al de­ze dien­sten aan bod ko­men op je web­si­te, maar wan­neer je al­les in één keer aan­biedt dan over­spoel je de be­zoe­ker met in­for­ma­tie en haakt hij of zij af, een ge­mis­te kans.

Ze­ker om­dat er in de­ze ca­se spra­ke was van uit­een­lo­pen­de doel­groe­pen met ver­schil­len­de be­hoef­tes heb­ben we er uit­ein­de­lijk voor ge­ko­zen om in de eer­ste plaats te gaan voor her­ken­ning qua doel­groep, dus in wel­ke ca­te­go­rie valt een be­zoe­ker. Ver­vol­gens wor­den de dien­sten op maat aan de be­zoe­ker ge­pre­sen­teerd. Re­sul­taat is dat de con­tent zo veel re­le­van­ter en dus ef­fec­tie­ver is. De be­zoe­ker krijgt nu in­for­ma­tie die past bij zijn of haar pro­fiel.

Door de in­for­ma­tie ge­fa­seerd aan te bie­den wordt voort­du­rend be­ves­tigd dat de be­zoe­ker een juis­te keu­ze maakt op de web­si­te. Dat dit dus een plek is waar re­le­van­te in­for­ma­tie ge­von­den wordt. Ge­du­ren­de het be­zoek, wor­den er af­han­ke­lijk van de keu­zes steeds spe­ci­fie­ke­re op­ties aan­ge­bo­den. Zo voor­kom je dat dat be­zoe­kers af­ha­ken in het pro­ces.

De con­ten­sor­teer­ses­sie

Bij een con­tent­sor­teer­ses­sie bren­gen we dus in kaart wat voor jul­lie de meest ide­a­le in­de­ling van de nieu­we web­si­te is en wel­ke in­houd be­schik­baar moet zijn. De be­lang­rijk­ste vraag die cen­traal staat is: hoe komt de be­zoe­ker snel bij de in­for­ma­tie waar­naar hij of zij op zoek is. Ook bren­gen we pri­o­ri­te­ring aan in de con­tent, we be­pa­len wel­ke con­tent we in wel­ke volg­or­de aan de be­zoe­ker pre­sen­te­ren.
Bij zo'n ses­sie gaan we on­der an­de­re in op de vol­gen­de vra­gen:

  • De mis­sie en vi­sie van de or­ga­ni­sa­tie
  • De doel­stel­lin­gen van de web­si­te
  • De doel­groe­pen
  • Waar heeft men be­hoef­te aan?
  • Wat ver­wacht men te vin­den op je web­si­te?
  • Wat zijn de rou­tes (hoe zoekt je doel­groep naar in­for­ma­tie)

Uit­ein­de­lijk moet al­les sa­men­ko­men met als re­sul­taat een goed door­dach­te si­te­map, een be­lang­rij­ke ba­sis voor zo­wel het de­sign als de tech­niek van de nieu­we web­si­te.

Op het ge­bied van tech­niek ge­beurt er trou­wens ook veel, zo is het zelfs al mo­ge­lijk om op ba­sis van je ge­drag op de web­si­te con­tent op maat ge­pre­sen­teerd te krij­gen. Dit noe­men we Smart Con­tent. Hier­over lees je ook meer in Smart Con­tentde­ze blog. Maar of je hier nu wel of niet ge­bruik van maakt, de ba­sis moet goed zijn. En juist daar­om zijn die con­tent­sor­teer­ses­sies zo be­lang­rijk.

Her­ge­bruik van con­tent

Wan­neer een web­si­te ver­nieuwd wordt kan het ver­lei­de­lijk zijn om ou­de con­tent en de in­de­ling daar­van op­nieuw als ba­sis te ge­brui­ken. Maar die nieu­we web­si­te komt er vaak niet voor niets en de kans dat je or­ga­ni­sa­tie ver­an­derd is sinds het li­ve­gaan van je hui­di­ge web­si­te is groot. Daar­om moet je die doel­groe­pen en be­hoef­tes cen­traal blij­ven stel­len.

Spar­ren over jul­lie con­tent

Twij­fel jij of de con­tent op jul­lie web­si­te op de juis­te ma­nier aan je doel­groe­pen wordt ge­pre­sen­teerd en wil je hier eens over in ge­sprek? Mijn con­tact­ge­ge­vens vind je Con­tacthier.

*

Welke kleur heeft het rode logo? (antwoord in kleine letters)

  • Er zijn geen reacties gevonden. Ben jij de eerste?