Nieuwsbrief mei 2017

Via on­ze maan­de­lijk­se nieuws­brief hou­den we je op de hoog­te van trends en ont­wik­ke­lin­gen van­uit ons vak­ge­bied. Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen van de­ze edi­tie? Lees dan snel ver­der.

Marléne 18-05-2017 Contact

In de­ze edi­tie lees je meer over: 

Ga­mi­fi­ca­ti­on op in­tra­net

Zelfs al heb je nog nooit van de term ga­mi­fi­ca­ti­on ge­hoord, de kans dat je er al mee te ma­ken hebt ge­had is groot. Bij ga­mi­fi­ca­ti­on wor­den ga­me­tech­nie­ken toe­ge­past in om­ge­vin­gen waar je het niet di­rect ver­wacht. Bij Ca­pi­ca ma­ken we ook ge­bruik van ga­mi­fi­ca­ti­on, bij­voor­beeld via ons in­tra­net. Ga­mi­fi­ca­ti­on>>Lees meer

Ca­pi­ca ge­no­mi­neerd voor In­no­va­tie Award

Bran­che­or­ga­ni­sa­tie ICT­Waar­borg or­ga­ni­seert voor de der­tien­de keer de ICT­Waar­borg Awards. Ca­pi­ca is in de ca­te­go­rie In­no­va­tie ge­no­mi­neerd met ons mo­ni­to­rings- en ana­ly­se­sys­teem, Re­mo­te Mo­ni­to­ring en Res­pons (RMP). No­mi­na­tie>>Lees Meer

Net­wer­ken an­no 2017

Vol­gens Lin­kedIn brengt een nieu­we con­nec­tie 400 po­ten­ti­ë­le nieu­we re­la­ties op. Als je dit ver­ge­lijkt met een of­fli­ne net­werk­bij­een­komst, dan is dit een we­reld van ver­schil. Door de ver­schui­ving naar on­li­ne, is het nu ook mak­ke­lij­ker om in kaart te bren­gen wat het ef­fect is van je in­span­nin­gen. Lin­kedIn>> Lees meer

De voor­de­len van een SSL-cer­ti­fi­caat

SSL is een vei­lig­heids­pro­to­col dat staat voor Se­cu­re So­c­kets Lay­er. Het ver­sleu­telt het da­ta­ver­keer tus­sen de web­si­te en haar be­zoe­kers. Bij een niet be­vei­lig­de ver­bin­ding is het voor on­be­voeg­den mo­ge­lijk om de da­ta te le­zen. Met een SSL-cer­ti­fi­caat wordt de­ze da­ta ver­sleu­teld. SSL>> Lees meer

Aan­mel­den nieuws­brief

In­schrij­ven voor de vol­gen­de edi­tie kan Nieuws­briefhier

Gerelateerd