Is jouw website al voorzien van een SSL-certificaat?

SSL is een vei­lig­heids­pro­to­col dat staat voor Se­cu­re So­c­kets Lay­er en het ver­sleu­telt het da­ta­ver­keer tus­sen de web­si­te en haar be­zoe­kers. Bij een niet be­vei­lig­de ver­bin­ding is het voor on­be­voeg­den mo­ge­lijk om de da­ta te le­zen. Met een SSL-cer­ti­fi­caat wordt de da­ta ver­sleu­teld waar­door dit niet meer kan. Een be­lang­rij­ke vei­lig­heids­maat­re­gel dus. Voor be­zoe­kers van een web­si­te is het ook steeds dui­de­lij­ker te zien of een web­si­te goed be­vei­ligd is. Zo be­gint de url van een web­si­te met een SSL-cer­ti­fi­caat met HTT­PS in plaats van HTTP. HTTP staat voor Hy­per­text Trans­fer Pro­to­col en de S staat voor Se­cu­re. Steeds meer web­si­tes ma­ken ge­bruik van de­ze be­vei­lig­de ver­bin­ding om­dat het naast vei­lig­heid, nog een aan­tal be­lang­rij­ke voor­de­len biedt en steeds va­ker ook ver­plicht is. Be­nieuwd naar de­ze voor­de­len? Lees dan ver­der.

Jelle 08-05-2017 Contact

De voor­de­len van een SSL-cer­ti­fi­caat

De be­lang­rijk­ste re­den om ge­bruik te ma­ken van een SSL-cer­ti­fi­caat, zo­als hier­voor ook om­schre­ven, is vei­lig­heid. Maar er zijn meer re­de­nen.

#1: Ver­trou­wen & een ho­ge­re con­ver­sie

Web­si­tes die ge­bruik ma­ken van een be­vei­lig­de ver­bin­ding zijn voor be­zoe­kers dui­de­lijk te her­ken­nen aan het groe­ne slot­je in de adres­balk en de tekst HTT­PS in het be­gin van de url. Dit geeft ver­trou­wen wan­neer je een web­si­te be­zoekt. Het geeft een sig­naal af dat je op een se­ri­eu­ze ma­nier om­gaat met je be­zoe­kers.ssl.png

Is een web­si­te niet (vol­doen­de) be­vei­ligd? Dan ziet men in plaats van het groe­ne slot­je een I-te­ken of een rood uit­roep­te­ken. Som­mi­ge brow­sers ge­ven zelfs een apar­te mel­ding dat de ver­bin­ding niet be­vei­ligd is. Dit is na­tuur­lijk erg ne­ga­tief voor de beeld­vor­ming en zal er ook voor zor­gen dat be­zoe­kers snel­ler af­ha­ken (met een la­ge­re con­ver­sie tot ge­volg).

#2 SSL cer­ti­fi­caat steeds va­ker ver­plicht

Hoe­wel een SSL-cer­ti­fi­caat niet al­tijd een ver­plich­ting is, ben je wel ver­plicht om per­soons­ge­ge­vens en ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie te be­vei­li­gen te­gen ver­lies of eni­ge vorm van mis­bruik. Steeds va­ker wordt het heb­ben van een be­vei­lig­de ver­bin­ding wél ver­plicht ge­steld. Bij­voor­beeld wan­neer je een be­taal­mo­ge­lijk­heid toe wil voe­gen op je si­te, zo­als een kop­pe­ling met iDe­al of Pay­Pal. Voor de mees­te web­shops is het dus een ab­so­lu­te must.

Bij een web­shop is het na­tuur­lijk dui­de­lijk dat er spra­ke is van ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie. Ook als je geen web­shop hebt is de kans groot dat er wel de­ge­lijk ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie ver­stuurd wordt via je web­si­te. Hier is al spra­ke van wan­neer je een con­tact­for­mu­lier op je web­si­te hebt staan of wan­neer be­zoe­kers hun CV kun­nen uplo­a­den wan­neer zij wil­len sol­li­ci­te­ren.

#3 Ho­ger in Goog­le met een SSL cer­ti­fi­caat

Goog­le hecht steeds meer waar­de aan web­si­tes met een SSL-cer­ti­fi­caat en het ge­bruik van SSL-cer­ti­fi­ca­ten zal een steeds zwaar­de­re ran­king fac­tor wor­den. Be­vei­lig­de web­si­tes wor­den eer­der ver­trouwd en daar­door be­loond met een ho­ge­re po­si­tie in Goog­le. Je po­si­tie in Goog­le hangt na­tuur­lijk van meer­de­re za­ken af, maar het is ze­ker iets om re­ke­ning mee te hou­den.

Ver­schil­len­de SSL-cer­ti­fi­ca­ten

Er zijn ver­schil­len­de ty­pe SSL cer­ti­fi­ca­ten, zo­als een 'stan­daard cer­ti­fi­caat', een 'mul­ti-do­mein cer­ti­fi­caat' en een 'wild­car­d'. Welk ty­pe ge­schikt is voor jouw web­si­te is af­han­ke­lijk van meer­de­re fac­to­ren, zo­als het aan­tal do­mei­nen en/of sub­do­mei­nen waar­voor je dit cer­ti­fi­caat wilt ge­brui­ken.

Bin­nen de­ze ty­pes zijn ook meer­de­re mo­ge­lijk­he­den. Bij de meest uit­ge­brei­de mo­ge­lijk­heid, vaak ge­bruikt door fi­nan­ci­ë­le in­stel­lin­gen, wordt in de mees­te brow­sers naast de do­mein­naam ook de be­drijfs­naam van de ei­ge­naar ge­toond in een groe­ne balk.

Wel of geen SSL-cer­ti­fi­caat

Be­nieuwd welk ty­pe voor jouw web­si­te het meest ge­schikt is? We hel­pen je graag ver­der. On­ze con­tact­ge­ge­vens vind je Con­tacthier.