Capica genomineerd voor Innovatie Award ICTWaarborg

Bran­che­or­ga­ni­sa­tie ICT­Waar­borg or­ga­ni­seert voor de der­tien­de keer de ICT­Waar­borg Awards. Ca­pi­ca is in de ca­te­go­rie In­no­va­tie ge­no­mi­neerd met ons mo­ni­to­rings- en ana­ly­se­sys­teem, Re­mo­te Mo­ni­to­ring en Res­pons (RMP). Een sys­teem dat in sa­men­wer­king met part­ner AVT is ont­wik­keld. Op 29 ju­ni wordt de win­naar be­kend ge­maakt na een fi­nal pre­sen­ta­tie voor de vak­ju­ry van ICT Waar­borg, ge­volgd door een li­ve stem­ron­de. 

Marléne 12-05-2017 Contact

Over Re­mo­te Mo­ni­to­ring & Pre­dic­ti­on

On­der­houd aan hy­drau­li­sche en an­de­re me­cha­ni­sche sys­te­men vindt he­laas vaak te laat plaats, waar­door de pro­duc­tie stil ligt en de kos­ten op­lo­pen. Met RMP wordt re­al­ti­me, via sen­so­ren op de ap­pa­ra­tuur, da­ta ver­za­meld en ont­slo­ten via een high­tech plat­form dat op al­le de­vi­ces kan wor­den be­na­derd. De­ze in­for­ma­tie geeft in­zicht in de ac­tu­e­le staat van de in­stal­la­ties, waar­mee on­der­houd voor­spel­baar wordt. 

In on­der­staan­de ani­ma­tie ver­tel­len we je meer over de wer­king van RMP. 

 Meer in­for­ma­tie vind je ook RMPhier