Blue Monday? Tijd voor nieuwe goede (online) voornemens

Van­daag is het Blue Mon­day. Vol­gens on­der­zoe­kers de meest de­pri­me­ren­de dag van het jaar. De feest­da­gen lig­gen weer ach­ter ons, de va­kan­tie is nog (lang) niet in zicht en de mees­te goe­de voor­ne­mens zijn al­weer ver­dron­gen of ver­bro­ken. Toch wij­zen we je, juist van­daag, graag op een drie (een­vou­di­ge) goe­de voor­ne­mens die de moei­te waard en mak­ke­lijk vol te hou­den zijn.

16-01-2017

Hou je web­si­te ac­tu­eel

Je web­si­te is je vi­si­te­kaart­je. Niet al­leen je ho­me­pa­ge, waar mis­schien wel je nieuws­be­rich­ten staan, maar al­le con­tent op je web­si­te. Check daar­om re­gel­ma­tig op ac­tu­a­li­teit en ver­geet ook niet af en toe te je lin­kjes te con­tro­le­ren. Ko­men de­ze nog op de juis­te plaats uit?

Wij­zig je wacht­woor­den

Wacht­woor­den wor­den nog al eens ge­deeld bin­nen or­ga­ni­sa­ties, bij­voor­beeld wan­neer col­le­ga's (tij­de­lijk) el­kaars werk over­ne­men. Om te voor­ko­men dat de­ze ge­ge­vens gaan 'zwer­ven' is het ver­stan­dig om ze re­gel­ma­tig te ver­nieu­wen. Klei­ne moei­te en het kan een hoop el­len­de voor­ko­men.

Me­ten is we­ten

Via Goog­le Ana­ly­tics hou je een­vou­dig je sta­tis­tie­ken in de ga­ten. Maak er een (goe­de) ge­woon­te van om re­gel­ma­tig even in te log­gen. Want hier zie je bij­voor­beeld hoe je web­si­te ge­von­den wordt. Han­dig om te we­ten, want zo zie je ook wat het re­sul­taat is van je on­li­ne in­span­nin­gen en hoe ef­fec­tief de ka­na­len zijn die je in­zet ter pro­mo­tie van je web­si­te. Ook zie je in Goog­le Ana­ly­tics wel­ke pa­gi­na's goed ge­le­zen wor­den en bij­voor­beeld wel­ke (nieuws)be­rich­ten het juist wel of niet goed doen.

Jouw goe­de voor­ne­mens?

Wat zijn jouw goe­de (on­li­ne) voor­ne­mens?