Begin de dag met Capica Intranet, online werken zoals jij gewend bent

Intuïtief in gebruik

Eenvoud

Geen in­ge­wik­kel­de han­de­lin­gen of ver­bor­gen pro­gram­ma's. Ca­pi­ca In­tra­net be­dien je in­tu­ï­tief. Al­le mo­du­les zijn een­vou­dig te be­rei­ken. Start de dag op jouw per­soon­lij­ke dash­board.

Be­heer via de voor­kant

Open Ca­pi­ca In­tra­netIn­tra­net in je brow­ser en je kunt aan het werk. Toe­voe­gen van be­rich­ten, re­a­ge­ren op ar­ti­ke­len, het down­lo­a­den van do­cu­men­ten: al­les ver­loopt via de voor­kant. Al­leen voor een­ma­li­ge in­stel­lin­gen en het be­pa­len van rech­ten log je in in het XMS.

Op­ge­ruimd staat net­jes

Voor je het weet staat je in­tra­net vol met ou­de en wel­licht over­bo­di­ge in­for­ma­tie. Wij rui­men voor je op. Con­tentCon­tent kun je na­me­lijk au­to­ma­tisch op­scho­nen, waar­door ver­ou­der­de en fou­tie­ve con­tent in de prul­len­bak be­lan­den. Zo blijft je werk­om­ge­ving schoon en over­zich­te­lijk.

Roep een me­de­wer­ker

Heb je ie­mand no­dig? Tag een me­de­wer­ker, bij­voor­beeld @Henk. Je col­le­ga krijgt au­to­ma­tisch een no­ti­fi­ca­tie. Pre­cies zo­als we ge­wend zijn op so­ci­al me­dia.

Rond­lei­ding

De eer­ste keer dat jij in­logt in jouw di­gi­ta­le werk­plek ge­ven wij je een rond­lei­ding door het sys­teem. Kun je geen ge­noeg krij­gen van on­ze rond­lei­ding? In de mo­du­le Feed­back & sup­port ne­men we je nog een keer mee. Hier vind je ook met­een de meest ge­stel­de vra­gen over het in­tra­net.

/in­tra­net/cen­traal-start­puntLees meer over Ca­pi­ca in­tra­net