Een inspirerende zomer

Ik kom net te­rug van een heer­lij­ke va­kan­tie in Por­tu­gal. Voor mij als on­der­ne­mer hét mo­ment om, ge­nie­tend van de zon en het strand, te­rug te blik­ken op de af­ge­lo­pen maan­den en om in­spi­ra­tie op te doen voor de ko­men­de tijd. Hoe je je da­gen ook in gaat vul­len, ik wens je een prach­ti­ge zo­mer toe. Ge­niet er­van, rust goed uit en laat je in­spi­re­ren. Laat het me we­ten als ik je kan hel­pen om die in­spi­ra­tie (of uit­da­gin­gen) om te zet­ten in on­li­ne op­los­sin­gen.

In de nieuws­brief van de­ze maand heb­ben we trou­wens ook weer di­ver­se in­spi­re­ren­de items ver­za­meld. Een over­zicht daar­van vind je hier­on­der. 

Marléne 25-07-2017 Contact

Nieuw van Ca­pi­ca: Aca­de­my app

Steeds meer or­ga­ni­sa­ties heb­ben een ei­gen op­lei­dings­in­sti­tuut of een aca­de­my. Een goed ini­ti­a­tief, maar het vraagt vaak wel het no­di­ge van de in­ter­ne or­ga­ni­sa­tie. Denk bij­voor­beeld aan het ma­ken van plan­nin­gen of het af­han­de­len van ad­mi­ni­stra­tie­ve ta­ken. Daar­om ont­wik­kel­de wij de Aca­da­my app. Hier­bij di­gi­ta­li­seer je het vol­le­di­ge pro­ces. Aca­da­my app>>Lees meer

Een knal­len­de start van het nieu­we in­tra­net

Met het pro­ject­team heb je de af­ge­lo­pen we­ken hard ge­werkt aan het nieu­we in­tra­net. Na een laat­ste uit­voe­ri­ge check is het mo-ment daar…. Jul­lie nieu­we in­tra­net gaat li­ve. Een span­nend mo­ment en bo­ven­dien een be­lang­rijk on­der­deel in het to­ta­le adop­tie-pro­ces. Maar hoe zorg je nu voor een knal-len­de kick-off?
Blog>> Lees meer

Fees­te­lij­ke kick-off Lom­mer­rijk

Een goed be­gin is het hal­ve werk. Daar­om ston­den we uit­ge­breid stil bij de kick-off voor de nieu­we web­si­te voor par­ty- en con­fe­ren­tie­cen­trum Lom­mer­rijk. On­der­deel van de kick-off was een con­tent-sor­teer­ses­sie waar­bij de de in­de­ling van de con­tent en de struc­tuur van de nieu­we web­si­te werd be­paald.
Kick-off>> Lees meer

Van sta­gi­air naar pro­ject­ma­na­ger

In de­ze blogs­erie la­ten we Ca­pi­ca­nen aan het woord over hun werk bij Ca­pi­ca. Wat maakt hun werk zo leuk? In de vo­ri­ge edi­tie ver­tel­de fron­tend de­vel­o­per Jef­fer­son je meer over zijn werk. In de­ze edi­tie het ver-haal van Eric. Ooit be­gon­nen als sta­gi­air en in­mid­dels pro­ject­ma­na­ger bij Ca­pi­ca.
Eric>> Lees meer

De nieuws­brief voort­aan per e-mail ont­van­gen? 

In­schrij­ven voor de vol­gen­de edi­tie Nieuws­briefkan hier.