Capica's oud & nieuw special: Sabine over social intranet

Op de­ze laat­ste werk­dag van het jaar ver­telt Sa­bi­ne wat haar op­viel op het ge­bied van So­ci­aal In­tra­net. Zo­als je in on­ze eer­de­re blogs al hebt kun­nen le­zen, zit­ten we mid­den in een tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­ling. Za­ken als big da­ta, ro­bots, In­ter­net of Things heb­ben niet al­leen im­pact op ons pri­vé le­ven, het be­ïn­vloedt ook ons da­ge­lijks werk.

Sabine 30-12-2016 Contact

De vol­le­di­ge blog van Sa­bi­ne vind je Blog so­ci­aal in­tra­net hier. Een com­pleet over­zicht met Ca­pi­ca blogsal­le blogs is hier te vin­den.