Vernieuwde corporate website en extranet Bel Groep

Een nieu­we web­si­te die qua look & feel aan­sluit bij de in­ter­na­ti­o­na­le si­te en die flexi­bel te be­he­ren is. Dat wa­ren de wen­sen van de Bel Groep in Ne­der­land, be­kend van kaas­jes zo­als Bour­sin, Ba­by­bel en Leer­dam­mer. We maak­ten niet al­leen een web­si­te met ex­tra­net, maar 'ont­zorg­den' Bel Groep ook met het ver­hui­zen van de web­si­te.

03-01-2017

In Cor­po­ra­te web­si­tede­ze ca­se ver­tel­len we je meer over het he­le pro­ject en ver­telt Sil­via van Nieu­wen­hui­zen, com­mu­ni­ca­tie­spe­ci­a­list bij Bel Groep je over haar er­va­rin­gen.