Uitgelicht: App HRM

Je wil dat me­de­wer­kers snel in­for­ma­tie kun­nen vin­den over bij­voor­beeld ar­beids­voor­waar­den of in­ter­ne pro­ce­du­res. Daar­om heb­ben veel or­ga­ni­sa­ties een HR hand­boek. De­ze hand­boe­ken wor­den steeds uit­ge­brei­der en dat brengt een aan­tal uit­da­gin­gen met zich mee. Hoe houd je de con­tent ac­tu­eel? En hoe zorg je er­voor dat het over­zich­te­lijk blijft? Zo­maar twee voor­beel­den van za­ken waar or­ga­ni­sa­ties te­gen­aan lo­pen. Daar­om ont­wik­kel­den wij het on­li­ne HR hand­boek.

11-08-2017

HR hand­boekHier heb­ben we de voor­de­len voor je op een rij ge­zet.