Online rekentool voor APM terminals

Op het eer­ste ge­zicht lijkt de door ons ont­wik­kel­de web­si­te voor APM ter­mi­nals op een vrij een­vou­di­ge web­si­te met voor­na­me­lijk con­tent­pa­gi­na's. Maar we heb­ben voor dit be­drijf ook een mooie re­ken­tool ont­wik­keld, die de ba­sis vormt voor de­ze web­si­te. 

06-05-2013

Met de ont­wik­kel­de http://www.2ports-1call.com/cal­cu­la­toron­li­ne re­ken­tool kun­nen con­tai­ner­schip­be­drij­ven uit­re­ke­nen wel­ke kos­ten zij kun­nen be­spa­ren door hun sche­pen naar de ha­ven van Zee­brug­ge te la­ten gaan i.p.v. naar de ha­ven van Ant­wer­pen.

In de tool wordt re­ke­ning ge­hou­den met meer­de­re va­ri­a­be­len, zo­als de groot­te van het schip (aan­tal con­tai­ners), de ge­mid­del­de snel­heid en de ha­vens die voor en na Ant­wer­pen/Zee­brug­ge wor­den aan­ge­daan. Door di­rec­te kop­pe­lin­gen naar brand­stof­prij­zen en va­lu­ta­koer­sen kan er een vrij nauw­keu­ri­ge be­re­ke­ning ge­maakt wor­den voor de be­spa­ring. 

Naast het ont­wik­ke­len van de web­si­te, heb­ben we ook het ont­werp in de huis­stijl van APM ter­mi­nals ver­zorgd. 

Dit is één van de on­li­ne maat­werk op­los­sin­gen die we heb­ben ont­wik­keld. /con­tactVoor het uit­wer­ken van jouw maat­werk wen­sen, neem je even con­tact met ons op.