Online marketing trends voor 2018

On­li­ne mar­ke­ting, ook wel in­ter­net mar­ke­ting ge­noemd, is een vorm van mar­ke­ting waar­in pro­duc­ten en dien­sten on­li­ne on­der de aan­dacht ge­bracht wor­den bij de juis­te doel­groep. Een vak­ge­bied dat voort­du­rend in be­we­ging is, bij­voor­beeld op het ge­bied van slim­me da­ta waar­mee je nog ge­rich­ter kunt com­mu­ni­ce­ren rich­ting je doel­groep. 

Eric 20-11-2017 Contact

Be­nieuwd naar de laat­ste trends en ver­wach­tin­gen voor 2018?
Ik ver­tel je er meer over in On­li­ne mar­ke­tingde­ze blog