Nieuwsbrief oktober 2017

Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen uit de nieuws­brief van ok­to­ber? Lees dan snel ver­der! 

Laird 26-10-2017 Contact

AVG: Zijn jul­lie voor­be­reid?

Van­af 25 mei 2018 is het een feit en is de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG) van toe­pas­sing. Or­ga­ni­sa­ties die per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken heb­ben dan meer ver­plich­tin­gen. Een goe­de voor­be­rei­ding is nood­za­ke­lijk, want de boe­tes zijn hoog. Je moet kun­nen aan­to­nen dat jij er al­les aan hebt ge­daan om de­ze ge­ge­vens te be­scher­men.
AVG>>Lees meer

Uit­ge­licht: app Blog

Een veel ge­bruik­te func­ti­o­na­li­teit bin­nen ons in­tra­net is de app Blog. Een blog geeft me­de­wer­kers een beeld van de ma­nier waar­op col­le­ga's hun werk doen en be­le­ven. Je kunt je me­ning ge­ven over on­der­wer­pen en met el­kaar dis­cus­si­ë­ren door op el­kaar te re­a­ge­ren. Be­nieuwd naar de mo­ge­lijk­he­den? Blog>> Lees meer

Gaat niet, be­staat niet

In de blogs­erie 'Ca­pi­caan aan het woor­d' ver­tel­len on­ze on­li­ne be­den­kers meer over hun werk bij Ca­pi­ca. Dit keer het ver­haal van Jelle. Hij ver­telt je meer over ap­pel­taart­mo­men­ten en het ver­ras­sen van on­ze klan­ten. En over zijn weg van pro­gram­meur naar pro­ject­lei­der. Be­nieuwd naar zijn blog? Ca­pi­caan>>Lees meer

De co­me­back van de nieuws­brief

Een jaar of 10 ge­le­den ver­stuur­de vrij­wel ie­der be­drijf wel een di­gi­ta­le nieuws­brief. Met de komst van nieu­we (so­ci­al) me­dia ver­loor de nieuws­brief ech­ter aan po­pu­la­ri­teit. In­mid­dels kun je wel stel­len dat de nieuws­brief te­rug van weg­ge­weest is. Nieuws­brief>> Lees meer

Mail en win!

Een suc­ces­vol so­ci­aal in­tra­net heb je niet van de één op an­de­re dag. Een in­tra­net evo­lu­eert, groeit mee met de or­ga­ni­sa­tie en voor­al met de me­de­wer­kers. In het boek 'De weg naar een suc­ces­vol so­ci­aal in­tra­net' ge­ven we je tips & tricks. Wil je een exem­plaar van dit boek win­nen? Stuur dan een mail naar mail­to: in­fo@ca­pi­ca.nlin­fo at ca­pi­ca dot nl.

In­schrij­ven voor de vol­gen­de nieuws­brief

In­schrij­ven voor de vol­gen­de edi­tie kan In­schrij­venhier.