Case: Website gemeente Rotterdam laat inwoners verduurzamen

De duur­za­me am­bi­ties van de ge­meen­te Rot­ter­dam gaan ver. Het stre­ven is om 2030 meer duur­za­me ener­gie op te wek­ken dan te ver­brui­ken. In 2050 wil de ge­meen­te zelfs ge­heel aard­gas­vrij zijn. Dat lukt al­leen door sa­men­wer­kings­ver­ban­den aan te gaan met on­der an­de­re cor­po­ra­ties, ban­ken, bouw- en ener­gie­we­reld. Eén van de ge­stel­de ge­za­men­lij­ke doe­len is om be­staan­de wo­nin­gen in Rot­ter­dam in een hoog tem­po te ver­duur­za­men.

15-08-2017

Om Rot­ter­dam­se wo­ningei­ge­na­ren daar­in te on­der­steu­nen werd daar­om on­langs de web­si­te Rot­ter­dam Ener­giewww.rot­ter­da­m­ener­gie­be­spa­ring.nl ver­nieuwd met daar­op prak­ti­sche tips en voor­lich­ting. Ca­pi­ca was ver­ant­woor­de­lijk voor de tech­ni­sche re­a­li­sa­tie van de web­si­te.

De ge­he­le ca­se Ca­sevind je hier