Capica Intranet: De gebruiker als regisseur

Het suc­ces van een so­ci­aal in­tra­net hangt sa­men met de re­le­van­tie die het biedt voor ge­brui­kers. Niet ie­de­re ge­brui­ker van het in­tra­net heeft de­zelf­de be­hoef­te. Daar­om heb­ben we bij het ont­wik­ke­len de tra­di­ti­o­ne­le hi­ë­rar­chi­sche struc­tuur los­ge­la­ten. De in­for­ma­tie op het in­tra­net wordt in­ge­deeld op het soort con­tent en de ge­brui­ker be­paalt zelf wat hij of zij op zijn per­soon­lij­ke dash­board wil zien. Dit maakt het in­tra­net voor ie­de­re ge­brui­ker uniek, maar voor­al ook re­le­vant. 

Eric 10-05-2017 Contact

Zelf je dash­board sa­men­stel­len

De ge­brui­ker is zelf aan zet bij Ca­pi­ca in­tra­net. Ie­de­re ge­brui­ker heeft een per­soon­lijk dash­board dat naar ei­gen wens kan wor­den in­ge­deeld met de wid­gets die door de or­ga­ni­sa­tie be­schik­baar zijn ge­steld. De­ze wid­gets lei­den de ge­brui­ker ver­vol­gens naar een app waar de vol­le­di­ge in­houd te vin­den is. Voor­beel­den van apps zijn nieuws, eve­ne­men­ten, do­cu­men­ten, wiki, adres­boek, blog, etc. Een com­pleet over­zicht van on­ze apps is Appshier te vin­den. 

De plek waar de wid­get komt be­paalt de ge­brui­ker zelf. Be­heer­ders kun­nen er ech­ter voor kie­zen om be­paal­de wid­gets een vas­te (ver­plich­te) plek te ge­ven, bij­voor­beeld als het gaat om 'nieuws van uit de or­ga­ni­sa­tie'.

Een per­soon­lijk so­ci­aal in­tra­net

Me­de­wer­kers kun­nen, af­han­ke­lijk van de door de be­heer­der be­paal­de in­stel­lin­gen, hun dash­board nog per­soon­lij­ker ma­ken door een ei­gen ach­ter­grond­af­beel­ding te kie­zen en de af­beel­din­gen­wid­get te vul­len met ei­gen fo­to's.

Ie­der­een kan er­mee wer­ken

Het de­sign leidt de ge­brui­ker op ge­voel naar de juis­te plek. Ie­der­een moet er net zo mak­ke­lijk mee kun­nen wer­ken. On­li­ne er­va­ring of niet, ie­der­een kan zelf zijn dash­board re­gis­se­ren. Wil je zelf er­va­ren hoe het in­tu­ï­tie­ve in­tra­net werkt en wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn? Vraag dan nu ge­heel vrij­blij­vend De­moeen de­mo aan.