Blog: Fake nieuws, buurman Henk en verjaardagspraat

Eric ver­telt je in zijn blog meer over fa­ke nieuws. Een veel­be­spro­ken on­der­werp, bij­voor­beeld rond­om de ver­kie­zin­gen in Ame­ri­ka. Zo­wel in de of­fli­ne als on­li­ne we­reld kun je ge­con­fron­teerd wor­den met fa­ke nieuws. Maar wie is hier nu ei­gen­lijk ver­ant­woor­de­lijk voor? Moet er in­ge­gre­pen wor­den? En zo ja, door wie?

Eric 28-02-2017 Contact

Be­nieuwd naar zijn blog? BlogKlik dan hier.