Blog: De perfecte indeling van je website

Bij een nieu­we web­si­te kijk je na­tuur­lijk naar het de­sign en de tech­niek. Min­stens net zo be­lang­rijk is de con­tent en de in­de­ling daar­van. Want wan­neer men­sen je web­si­te be­zoe­ken dan is er spra­ke van een be­hoef­te, zo­als bij­voor­beeld de vraag om in­for­ma­tie. Goe­de con­tent sluit aan bij de­ze be­hoef­te en geeft ant­woord op de vraag.

 

Eric 21-11-2017 Contact

Om er­voor te zor­gen dat de nieu­we web­si­te de juis­te con­tent be­vat en dat je doel­groep de­ze con­tent op een na­tuur­lij­ke ma­nier vindt or­ga­ni­seer ik con­tent­sor­teer­ses­sies. Over de­ze ses­sies ver­tel ik je graag meer in Blogde­ze blog.