Zorginstelling binnen drie maanden aan de slag met KIEN intranet

Bin­nen drie maan­den na de hand­te­ke­ning gaat zorg­in­stel­ling Land van Hor­ne uit Lim­burg aan de slag met KIEN in­tra­net. De wens was om een zo kort mo­ge­lij­ke im­ple­men­ta­tie­pe­ri­o­de te heb­ben. En dat is ze­ker ge­lukt! Sa­men met een pro­ject­lei­der van Ca­pi­ca is de pro­ject­groep met en­thou­si­as­me aan de slag ge­gaan om draag­vlak te cre­ë­ren bin­nen de or­ga­ni­sa­tie. 

06-01-2015

Ver­vol­gens heb­ben de ver­schil­len­de re­dac­teu­ren uit­leg ge­kre­gen over het in­tra­net. Wat plaat­sen ze wel, wat niet? Wan­neer plaat­sen ze iets en voor wie is het be­doeld. Met de­ze ba­ga­ge zijn ze ge­start met het schrij­ven van ar­ti­ke­len en be­rich­ten. Toen het in­tra­net goed ge­vuld was, kon de he­le or­ga­ni­sa­tie ge­bruik gaan ma­ken van het in­tra­net. In het be­gin was het nog even wen­nen, maar in­mid­dels we­ten de me­de­wer­kers het in­tra­net goed te vin­den.