Zorg dat jouw website gevonden wordt

Jouw nieu­we web­si­te start met een idee, jouw idee. Hoe je dit idee om­zet naar een web­si­te die re­sul­taat op­le­vert, dat we­ten wij. We hel­pen je graag op weg met een work­shop SEO. We leg­gen je uit hoe jouw web­si­te op­ti­maal ge­von­den wordt door jouw doel­groep(en). Veel kun je zelf doen, zo­als het schrij­ven van zoek­ma­chi­ne­vrien­de­lij­ke web­tek­sten. Tips hier­voor krijg je tij­dens de work­shop. Weet je niet ze­ker of je op de goe­de weg bent? Laat ons dan de tek­sten eens le­zen.

21-12-2015

Ses­sie 'con­tent sor­te­ren'

De si­te­struc­tuur is be­lang­rijk voor zoek­ma­chi­nes én voor de be­zoe­ker. Daar­om gaan we sa­men con­tent sor­te­ren. Wel­ke in­for­ma­tie komt op de web­si­te? Waar komt de­ze in­for­ma­tie bin­nen de me­nu­s­truc­tuur? Hoe ver­wij­zen pa­gi­na's naar el­kaar? Dat zijn vra­gen die tij­dens de ses­sie 's­on­tent sor­te­ren' aan bod ko­men. Met de­ze in­for­ma­tie ma­ken wij een klik­mo­del, waar­in de na­vi­ga­tie van de web­si­te dui­de­lijk wordt. Dit vormt de ba­sis voor het uit­wer­ken van het gra­fisch ont­werp en uit­ein­de­lijk voor de wer­ken­de web­si­te.