Zoekmachine vriendelijke website voor Meerdeur

Meer­deur is een le­ve­ran­cier van deu­ren en sys­te­men om de­ze deu­ren te be­die­nen. Ze le­vert zo­wel aan de za­ke­lij­ke markt als aan de par­ti­cu­lie­re markt. Om door bei­de groe­pen af­ne­mers goed ge­von­den te wor­den, heeft Meer­deur een nieu­we web­si­te la­ten ma­ken. 

28-02-2011

Met het ont­werp heeft http://www.flint.nlFlint cre­a­tie­ve com­mu­ni­ca­tie de ba­sis ge­legd voor een goe­de vind­baar­heid in zoek­ma­chi­nes. Door de zoek­ma­chi­ne vrien­de­lij­ke ele­men­ten van het /pro­duc­ten/cmsCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS zal de web­si­te van Meer­deur mak­ke­lijk ge­von­den wor­den door po­ten­ti­ë­le af­ne­mers.

Be­kijk de web­si­te http://meer­deur.nlhier