X-zine applicatie Grohe

Een groot aan­tal be­drij­ven stuurt haar di­gi­ta­le nieuws­brie­ven al met be­hulp van de di­gi­ta­le nieuws­brie­ven ap­pli­ca­tie X-Zi­ne ont­wik­keld door in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca, het­zij met de stan­daard ap­pli­ca­tie, het­zij met een maat­werkap­pli­ca­tie. Sinds kort kun­nen we ook Gro­he aan dit lijst­je toe­voe­gen. Gro­he is we­reld­wijd le­ve­ran­cier van een groot as­sor­ti­ment kra­nen.

09-02-2009

 De X-zi­ne ap­pli­ca­tie voor Gro­he is enigs­zins aan­ge­past aan de in­ter­ne pro­ces­sen zo­dat de adres­sen di­rect ver­werkt kun­nen wor­den in het be­staan­de CRM sys­teem. Ver­der is het mo­ge­lijk ver­schil­len­de doel­groe­pen te be­na­de­ren met een spe­ci­fie­ke nieuws­brief. Bij het op­ma­ken van een nieuws­brief wordt er al­ler­eerst be­paald naar wel­ke doel­groep de­ze gaat, bij el­ke doel­groep hoort een an­der sja­bloon. Zo zijn er ook meer­de­re ar­chie­ven be­schik­baar af­han­ke­lijk van de doel­groep. De ap­pli­ca­tie is bo­ven­dien voor­zien van uit­ge­brei­de sta­tis­tie­ken en ana­ly­se­mo­ge­lijk­he­den, zo­als aan­tal ver­zon­den e-mails, aan­tal e-mails dat is ge­boun­ced (on­be­stel­baar is), aan­tal ge­o­pen­de e-mails en aan­tal keer dat in de nieuws­brief een spe­ci­fie­ke link is aan­ge­klikt.