Wooncomplexen aanbod op website Corporatiemarkt

Voor Ca­pi­tal Va­lue heb­ben we een aan­tal jaar ge­le­den de web­si­te ont­wor­pen en ont­wik­keld. Toen zij het idee had­den om een web­si­te te la­ten ont­wik­ke­len voor de Cor­po­ra­tie­markt, kwa­men zij op­nieuw bij ons te­recht. 

03-07-2014

Op de ont­wik­kel­de si­te kun­nen wo­ning­cor­po­ra­ties het aan­bod van wo­ning­plexen open­baar ma­ken. Hier­door wordt de vraag en het aan­bod dich­ter bij el­kaar ge­bracht. En de web­si­te draagt bij aan een trans­pa­ran­te en ob­jec­tie­ve prijs­vor­ming. 

Be­zoe­kers van de si­te kun­nen een ac­count aan­ma­ken om het ge­von­den aan­bod te be­wa­ren en la­ter weer op­nieuw te be­kij­ken.