Woonboek op internet

Na­tuur­lijk zijn we op al­le pro­jec­ten die we doen trots, maar de nieu­we web­si­te van De Trou­ba­dour In­te­ri­eurs staat toch wel erg hoog op ons lijst­je.

21-09-2010

Het ont­werp van de si­te is in han­den van het re­cla­me­bu­reau http://www.to­tal­cre­a­ti­on.nlTo­tal Cre­a­ti­on. De si­te is zo ont­wor­pen dat er een prach­tig woon­boek op te vin­den is. Ie­der pro­duct op de mooie fo­to's is aan­klik­baar, waar­na de in­for­ma­tie over het pro­duct ver­schijnt.

De nieu­we web­si­te is on­der­deel van de to­ta­le cam­pag­ne rond­om het 15 ja­rig ju­bi­le­um. Be­kijk http://www.de­trou­ba­dour.nlhier de web­si­te.