Werken bij Waal

De cor­po­ra­te web­si­te van bouw­on­der­ne­ming Waal stond een maand ge­le­den in de schijn­wer­pers tij­dens de vast­goed­beurs Pro­va­da . Een be­drijf als Waal dient ui­ter­aard in de schijn­wer­pers te blij­ven, maar wat is een be­drijf zon­der per­so­neel?

 

27-07-2012

De wer­ken bij waal web­si­te is spe­ci­aal in het le­ven ge­roe­pen voor het aan­trek­ken van nieuw per­so­neel. De ho­me­pa­ge is, net als de cor­po­ra­te web­si­te, voor­zien van de flexi­bel in­zet­ba­re blok­ken voor tweets, beeld en vi­deo's. Ver­der ko­men me­de­wer­kers uit de prak­tijk aan het woord en zijn ui­ter­aard de va­ca­tu­res te be­kij­ken.

El­ke va­ca­tu­re kan ge­deeld wor­den via ver­schil­len­de so­ci­al me­dia na­me­lijk: http://nl.lin­kedin.com/Lin­kedIn, http://www.fa­cebook.com/Fa­cebook en http://twit­ter.com/Twit­ter.

Be­kijk de web­si­te http://www.wer­ken­bij­waal.nl/www.wer­ken­bij­waal.nl en mis­schien vind jij wel een top baan!