Wegen worden door Van der Steen gebouwd

Door het he­le land wor­den we­gen open­ge­bro­ken. De ene na de an­de­re straat is af­ge­slo­ten. Heel ver­ve­lend als je haast hebt, maar Ro­me werd ook niet in één dag ge­bouwd. Vei­lig rij­den kan al­leen op vei­li­ge we­gen en daar kun­nen wij Van der Steen we­gen­bouw goed bij ge­brui­ken.

20-02-2012

Van der Steen We­gen­bouw  is een fa­mi­lie­be­drijf dat sinds 1976 ac­tief is in de Grond-, wa­ter- en we­gen­bouw. Als op­dracht­ge­ver heb­ben zij on­der an­de­re de Rijks­wa­ter­staat Maar zij doen ook op­drach­ten voor par­ti­cu­lie­ren.

http://www.ont­werp­bu­reau.comGrap­hic De­sign heeft de web­si­te ont­wor­pen en zij scha­kel­de ons in voor de tech­niek. Op de web­si­te wordt een uit­leg ge­ge­ven over al­le dien­sten, die Van der Steen We­gen­bouw te bie­den heeft. In­clu­sief voor­beel­den van de weg­werk­zaam­he­den. Ook ver­an­dert de he­a­der bij elk (sub)me­nu.

http://www.steen­we­gen­bouw.nlBe­kijk de web­si­te van Van der Steen hier.