Website voor nieuwbouwproject Het nieuwe water

Het nieu­we wa­ter is een nieuw­bouw­pro­ject dat ont­wik­keld wordt tus­sen Naald­wijk en 's-Gra­ven­zan­de. Het pro­ject staat he­le­maal in het te­ken van wa­ter. Al­le wo­nin­gen wor­den ge­bouwd in en rond het wa­ter. En het mees­te bij­zon­de­re is dat in dit pro­ject het eer­ste drij­ven­de ap­par­te­men­ten­com­plex van Eu­ro­pa wordt ge­bouwd. On­der­deel van de com­mu­ni­ca­tie-ui­tin­gen is een web­si­te die al­leen voor dit pro­ject be­doeld is www.het­nieu­we­wa­ter.com.

05-04-2011

Het ont­werp van de web­si­te is van de hand van http://www.naamen­faam.nlNaam en Faam. Wij zorg­den er­voor dat je op de web­si­te een­vou­dig kunt zoe­ken naar de ver­schil­len­de wo­nin­gen. Bo­ven­dien kun­nen er op de ho­me­pa­ge van de web­si­te meer­de­re af­beel­din­gen in­ge­voerd wor­den, die na een paar se­con­den steeds wij­zi­gen. Ook vind je op de ho­me­pa­ge een /pro­duc­ten/cms/mo­du­les/tag­cloud?mo­du­le_id=43tag­cloud. Dit zijn de woor­den die het be­lang­rijkst zijn op de web­si­te. Op de­ze ma­nier kun­nen be­zoe­kers een­vou­dig na­vi­ge­ren naar de be­lang­rijk­ste on­der­de­len van de si­te. Om de web­si­te com­pleet te ma­ken, kun­nen er /over-ons/be­grip­pen­lijst/you­tu­be?glos­sa­ry_id=44you­tu­be film­pjes be­ke­ken wor­den.