Website voor het nieuwe M&A netwerk in Rotterdam

M&A aan de Maas is het nieu­we net­werk voor de M&A in­du­strie in Rot­ter­dam. Het net­werk be­staat uit pro­fes­si­o­nals die werk­zaam zijn in fu­sies, over­na­mes, cor­po­ra­te fi­nan­ce en pri­va­te equi­ty. 
M&A aan de  Maas wil met dit net­werk een bij­dra­ge le­ve­ren aan de ci­ty mar­ke­ting van de stad Rot­ter­dam als ves­ti­gings­plaats voor nieu­we (in­ter­na­ti­o­na­le) be­drij­ven. Het net­werk is op­ge­richt door twee ad­vo­ca­ten­kan­to­ren, twee ban­ken en twee cor­po­ra­te fi­nan­ce ad­vies­bu­reaus. Het is de be­doe­ling om de com­mu­ni­ty uit te brei­den en de ge­he­le in­du­strie er­bij te be­trek­ken.

 

09-04-2013

De com­mu­ni­ty scha­kel­de ont­werp­bu­reau http://www.de­werf.com/de Werf.com in voor het ont­werp van de web­si­te. En zij klop­te bij ons aan voor de tech­niek. De web­si­te is voor­zien van een aan­meld­for­mu­lier, deel­ne­mers­for­mu­lier, nieuws­be­rich­ten en een fo­to­al­bum. De web­si­te dient ook als com­mu­ni­ca­tie­mid­del om de net­werk­bij­een­kom­sten aan te kon­di­gen. Be­lang­stel­len­den uit de in­du­strie kun­nen zich di­rect via de web­si­te aan­mel­den voor een net­werk­bij­een­komst.   

Meer we­ten over M&A aan de Maas? Be­kijk de web­si­te dan http://maad­maas.nl/hier