Website Post-Kogeko logistics online

Waar­schijn­lijk her­ken je het lo­go van Post-Ko­geko lo­gis­tics di­rect. Want er rij­den nog­al veel vracht­wa­gens van dit trans­port be­drijf rond in Ne­der­land. Maar een trans­port­be­drijf heeft na­tuur­lijk ook een web­si­te no­dig.  

23-05-2011

De vorm­ge­ving van de web­si­te werd door http://flint.nl/Flint Cre­a­tie­ve Com­mu­ni­ca­tie in de huis­stijl ont­wor­pen. Op de web­si­te vin­den klan­ten meer in­for­ma­tie over de ver­schil­len­de soor­ten trans­port die Post-Ko­geko Lo­gis­tics aan­biedt. Bo­ven­dien heb­ben zo­wel klan­ten en me­de­wer­kers de mo­ge­lijk­heid om in te log­gen op de web­si­tes.