Website Marel loonwerk uitgebreid met aantal functionaliteiten

Een aan­tal jaar ge­le­den is de web­si­te van Ma­rel Loon­werk door ons ont­wik­keld in sa­men­wer­king met Flint Cre­a­ti­ve. In 2013 was het tijd om wat func­ti­o­na­li­tei­ten toe te voe­gen. Er kun­nen nu ook nieuws­be­rich­ten ge­plaatst wor­den en be­zoe­kers kun­nen zich aan­mel­den voor de nieuws­brief. Ook zijn er So­ci­al Me­dia ico­nen aan de web­si­te toe­ge­voegd.    

03-11-2013