Website BIZ Capelle XL gesponsord door Capica

In april 2011 is de werk­groep Biz Ca­pel­leXL op­ge­richt, met on­der an­de­re als doel dit ge­bied aan­trek­ke­lij­ker te ma­ken voor de be­zoe­kers. Een meer­der­heid van de on­der­ne­mers uit dit ge­bied heeft in­ge­stemd met de op­rich­ting van de BIZ en de­ze is van­af nu een feit. Om­dat wij ook en on­der­deel vor­men van Ca­pel­leXL heb­ben we het ma­ken van de web­si­te als spon­sor­pro­ject aan­ge­no­men. 

26-06-2012

En­thou­si­ast wa­ren we toen het be­stuur van de BIZ aan ons vroeg om een of­fer­te uit te bren­gen voor de web­si­te van de BIZ. Na­tuur­lijk heb­ben we dit met bei­de han­den aan­ge­gre­pen door de web­si­te gra­tis te ma­ken. Het ont­werp en de tech­ni­sche ont­wik­ke­ling heb­ben we bin­nen drie we­ken ge­re­a­li­seerd. Van­daag is de web­si­te ge­lan­ceerd tij­dens een bij­een­komst bij Bel­la Beer. Op de web­si­te vind je on­der an­de­re in­for­ma­tie over de ver­e­ni­ging en stich­ting Biz Ca­pel­leXL en de ver­schil­len­de com­mis­sies. Je vindt er ook nieuws en je kunt zelf sug­ges­ties aan­dra­gen of vra­gen stel­len. 

We zijn nog be­zig met het op­stel­len van een plan voor de in­zet van So­ci­al Me­dia. Bin­nen­kort is Biz Ca­pel­leXL te vin­den op Twit­ter (http://twit­ter.com/biz­ca­pel­lexl@Biz­Ca­pel­leXL) en op Lin­kedIn (http://www.lin­kedin.com/com­pa­ny/biz-ca­pel­lexlBiz Ca­pel­leXL). Via de­ze me­dia kun je nieuws en dis­cuss­sies vol­gen of er zelf aan deel­ne­men.