Waar staat jouw intranet? Ontvang een handig rapport

Een suc­ces­vol so­ci­aal in­tra­net heb je niet van de één op an­de­re dag. Een in­tra­net evo­lu­eert, groeit mee met de or­ga­ni­sa­tie en voor­al met de me­de­wer­kers. Be­nieuwd naar hoe jouw in­tra­net er­voor staat? Lees dan snel ver­der. 

23-05-2017

Be­ant­woord eerst In­tra­net testde­ze vra­gen. Ver­vol­gens ont­vang je van ons een gra­fi­sche weer­ga­ve van de plek waar jouw in­tra­net zich be­vindt in het Evo­lu­tie­mo­del'In­tra­net Evo­lu­tie­mo­del'. De evo­lu­tie­sta­dia van het mo­del be­schrij­ven de ma­te van on­mis­baar­heid van een in­tra­net. Hoe on­mis­baar­der het in­tra­net is voor de ge­brui­kers, hoe ho­ger het evo­lu­tie­sta­di­um.

Tip! Laat ook je col­le­ga's de vra­gen be­ant­woor­den, zo­dat je de uit­kom­sten kan ver­ge­lij­ken.