Volledig gerestylde website voor Elgraphic

El­grap­hic is een pre­press be­drijf voor al­le soor­ten boe­ken een gra­fi­sche pro­duc­ties. En bo­ven­dien ma­ken zij boe­ken ge­reed voor E-rea­ders. De ou­de web­si­te vol­deed niet meer aan de wen­sen van El­grap­hic en de ei­sen van de­ze tijd. Daar­om lie­ten zij een nieuw ont­werp door ons ma­ken.

02-12-2010

Ook de mo­ge­lijk­he­den van de web­si­te wer­den on­der de loep ge­no­men. Zo zorg­den we er­voor dat klan­ten in kun­nen log­gen en zo hun boe­ken kun­nen uplo­a­den om te la­ten ver­wer­ken. Ook down­lo­a­den kan via het in­log­ge­deel­te. De si­te heeft weer een ei­gen­tijd­se uit­stra­ling waar El­grap­hic mee voor de dag kan ko­men.