Vernieuwde website

De web­si­te van Ca­pi­ca is ge­heel ver­nieuwd.

23-06-2008

Op de web­si­te van Ca­pi­ca vindt u in­for­ma­tie over de dien­sten en pro­duc­ten van Ca­pi­ca.

Een kor­te op­som­ming;

  • /pro­duc­ten/xms_cms/?cid=54XMS, hét con­tent ma­na­ge­ment sys­teem van Ca­pi­ca. Be­heer zelf uw web­si­te op een­vou­di­ge wij­ze.
  • X-zi­ne, de on­li­ne /dien­sten/di­gi­ta­le_nieuws­brie­ven/?cid=11nieuws­brief­ap­pli­ca­tie van Ca­pi­ca. Hier­mee stuurt u zelf ge­mak­ke­lijk en snel een di­gi­ta­le nieuws­brief naar uw klan­ten.
  • /pro­duc­ten/doc­bot/?cid=6Doc­bot, de ma­nier om op snel­le wij­ze do­cu­men­ten te ge­ne­re­ren vol­gens een vas­te lay-out. Maak in kor­te tijd een of­fer­te die er pre­cies vol­gens uw huis­stijl uit­ziet.
  • /pro­duc­ten/com­pe­ten­tie_me­ter/?cid=3Com­pe­ten­tie­me­ter, test uw me­de­wer­kers op hun com­pe­ten­ties. Zij zul­len tips ont­van­gen hoe zij com­pe­ten­ties be­ter kun­nen gaan be­heer­sen. Ook kunt u feed­back ge­ven op een door uw me­de­wer­ker ge­maak­te com­pe­ten­tie test.
  • Web­si­tes, het ma­ken en /dien­sten/web­si­tes/?cid=9op­ti­ma­li­se­ren van uw web­si­te.
  • In­ter­net­mar­ke­ting: wordt uw web­si­te vol­doen­de ge­von­den op het WWW? Door mid­del van /dien­sten/in­ter­net­mar­ke­ting/?cid=10In­ter­net­mar­ke­ting zul­len wij er­voor zor­gen dat u nog be­ter ge­von­den wordt door uw doel­groep.

Bui­ten de­ze pro­duc­ten en dien­sten is er nog veel meer mo­ge­lijk bij Ca­pi­ca.
Neem hier­voor /con­tact/con­tact_op­ne­men/?cid=15con­tact met ons op.