Vernieuwde CompetentieMeter voor de provincie Friesland

Al­le pro­vin­cies van Ne­der­land ma­ken ge­bruik van de Com­pe­ten­tie­Me­ter. Dit is een han­dig hulp­mid­del om com­pe­ten­ties in­zich­te­lijk en meet­baar te ma­ken. Bo­ven­dien helpt het me­de­wer­kers om zich te ont­wik­ke­len bin­nen be­paal­de com­pe­ten­ties. De pro­vin­cie Fries­land heeft nu een uit­brei­ding op dit pro­duct. Na­me­lijk het on­der­deel op­lei­din­gen. 

28-12-2011

Met dit on­der­deel kun­nen zij per func­tie en per com­pe­ten­tie aan­ge­ven wel­ke op­lei­din­gen er be­schik­baar zijn. Me­de­wer­kers kun­nen hier­uit zelf kie­zen en di­rect in­schrij­ven op de op­lei­ding of cur­sus naar keu­ze. De Com­pe­ten­tie­Me­ter is ook in­te­res­sant voor com­mer­ci­ë­le be­drij­ven. Be­nieuwd naar de /pro­duc­ten/com­pe­ten­tiesCom­pe­ten­tie­Me­ter