Verkade industrie en klimaat

De web­si­te van Ver­ka­de kli­maat, die wij eer­der ver­zorg­de heb­ben wij uit­ge­breid met de web­si­te van Ver­ka­de in­du­strie. Zij zijn spe­ci­a­lis­ten op het ge­bied van wa­ter­be­han­de­ling, ver­war­ming, koe­ling, lucht­tech­niek en lei­ding­werk. Door de goe­de sa­men­wer­king tus­sen Ver­ka­de in­du­strie en Ver­ka­de kli­maat kun­nen zij het ont­werp, de in­stal­la­tie en het on­der­houd ver­zor­gen voor hun klan­ten. 

14-11-2012

http://flint.nl/Flint ver­zorg­de al eer­der het ont­werp voor http://ver­ka­de­kli­maat.nl/Ver­ka­de kli­maat. Dit ont­werp heb­ben wij over­ge­no­men voor de web­si­te van Ver­ka­de in­du­strie. Ver­ka­de kli­maat is voor­zien van een web­shop en is te be­kij­ken in ver­schil­len­de ta­len. De­ze mo­du­les ko­men niet te­rug bij Ver­ka­de in­du­strie. De web­si­te dient voor­al als in­for­ma­tie­punt voor het vak­ge­bied van de spe­ci­a­lis­ten. 

Wil jij graag meer we­ten over Ver­ka­de In­du­strie? Kijk dan op http://ver­kad­ein­du­strie.nl/nl/ho­mewww.ver­kad­ein­du­strie.nl!