Veilingsite Next Vessel

next­ves­sel.com is een vei­ling­site voor de aan- en ver­koop van vracht­sche­pen en bin­nen­vaart­sche­pen. Voor de­ze web­si­te was het be­lang­rijk om een goed wer­ken­de en ef­fi­ci­ën­te vei­ling­mo­du­le te heb­ben. Na­tuur­lijk heb­ben we aan de­ze wens kun­nen vol­doen.

19-07-2010

Naast het vei­ling ge­deel­te op de si­te werd er ook een over­zicht van al­le te koop aan­ge­bo­den sche­pen ge­maakt. Be­lang­rijk voor de­ze, maar ei­gen­lijk voor al­le web­si­tes, is de /dien­sten/in­ter­net­mar­ke­ting/?cid=10goe­de vind­baar­heid door zoek­ma­chi­nes. Ons /pro­duc­ten/xms_cms/?cid=54Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS zit vol met zoek­ma­chi­ne­vrien­de­lij­ke ele­men­ten, waar­door http://www.next­ves­sel.comnext­ves­sel.com goed ge­von­den wordt.