Twitter

Tweet, ret­weet of­te­wel Twit­ter, de kans is groot dat je het wel eens hebt ge­zien of van hebt ge­hoord. Mis­schien ben je zelf al een tijd­je aan het twit­te­ren. Maar wat is het nu pre­cies en nog be­lang­rij­ker, voegt het iets toe voor jou of je be­drijf?
De één ge­bruikt Twit­ter als een bron van in­for­ma­tie en het de­len van ken­nis. Voor de an­der is twit­te­ren een ma­nier om con­nec­ties te ma­ken en in con­tact te blij­ven. Weer een an­der wil ge­woon graag we­ten of Wou­ter Bos van­avond chi­nees eet.

12-01-2010

Voor in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca is Twit­ter een ma­nier om de klant te voor­zien van in­for­ma­tie. Wat speelt er in het be­drijf, ko­men er nieu­we ont­wik­ke­lin­gen aan? Te­ge­lij­ker­tijd is Twit­ter voor Ca­pi­ca ook een ma­nier om ons en­thou­si­as­me over in­ter­net te de­len: Op­val­len­de ont­wik­ke­lin­gen op het in­ter­net, trends en hy­pes, een han­dig we­bap­pli­ca­tie of ge­woon een leu­ke link. Nieuws­gie­rig ge­wor­den naar de ac­ti­vi­tei­ten van Ca­pi­ca op twit­ter? Klik dan op volg en be­kijk waar Ca­pi­ca op het mo­ment mee be­zig is. 

In­ter­net­bu­rea Ca­pi­ca op Twit­terVolg Ca­pi­ca op Twit­ter!


Ca­pi­ca op Twit­ter