Top evenement CHIO afgesloten met 100.000 website bezoekers

Jaar­lijks zor­gen we tij­dens het CHIO Rot­ter­dam eve­ne­ment voor ex­tra ser­ver­ca­pa­ci­teit voor de web­si­te, zo­dat de pie­ken in het be­zoek op­ge­van­gen kun­nen wor­den. De­ze ex­tra ser­ver­ca­pa­ci­teit bleek ook dit jaar weer hard no­dig tij­dens van het CHIO van 18 t/m 21 ju­ni. De web­si­te www.chio.nl werd mas­saal be­zocht. Ruim 100.000 be­zoe­kers in 5 da­gen, met een piek van 26.000 be­zoe­kers op één dag! Dat was met de ex­tra ca­pa­ci­teit geen en­kel pro­bleem. 

23-06-2015